Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Aké daňové priznanie je potrebné podať do 31.1.2023

Obec Častá ako správca miestnych daní a poplatkov pripomína, že do 31. januára 2023 treba podať daňové priznanie  k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti podáva majiteľ bytu alebo domu, pozemku alebo stavby vždy v tej obci alebo meste, kde sa daná nehnuteľnosť nachádza.

Týka sa to tých osôb, ktoré od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022:

  • nadobudli nehnuteľnosť a budú ju mať k 1. januáru 2023 zapísanú v katastri nehnuteľností
  • predali nehnuteľnosť a už nebudú k 1. januáru 2023 zapísaní v katastri nehnuteľností,
  • alebo u nich nastali zmeny, ktoré majú rozhodujúci vplyv na vyrubenie dane.
    Ide napríklad o vydanie stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia, zmena účelu stavby
    a podobne.

Podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti musíte aj vtedy, ak ste nehnuteľnosť síce nadobudli už v predchádzajúcich rokoch, ale doteraz ste ešte priznanie nepodali! 

Ak počas roka daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. To znamená od času, kedy sa stal majiteľom tejto nehnuteľnosti na základe dražby či dedenia.

Daňové priznanie nepodáva ten majiteľ nehnuteľnosti, ktorý už v predchádzajúcich rokoch podal priznanie a v jeho vlastníctve nenastali žiadne zmeny.

Ak počas roka vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, je potrebné podať priznanie k týmto typom daní, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.

Daňové priznanie je potrebné podať na predpísanom tlačive – na stiahnutie pod textom.
Ak sa spoluvlastníci dohodnú, že daňové priznanie podá ten spoluvlastník, ktorého dohodou určili, túto skutočnosť musia písomné oznámiť správcovi dane na tlačive Prehlásenie – na stiahnutie pod textom.

V zmysle VZN obce Častá č.2/2012, VZN č. 5/2019 a VZN č.4/2022 správca dane poskytuje 25 % zníženie dane z pozemkov, bytov a stavieb (ktoré sú v ich vlastníctve a slúžia výhradne na ich osobnú potrebu) občanom, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP. Žiadosť je potrebné doručiť na obecný úrad tiež do 31.1.2023 – tlačivo na stiahnutie pod textom.
Uvedené zníženie obec poskytuje aj občanom starším ako 70 rokov bez žiadosti, daň bude automaticky znížená správcom dane.

 K priznaniu dani za psa je potrebné ešte zaslať vyplnený Evidenčný list psa – na stiahnutie pod textom.

Vyplnené a podpísané tlačivá je možné doručiť na obecný úrad Častá poštou, do poštovej schránky umiestnenej na budove obecného úradu, do elektronickej schránky podpísané zaručeným elektronickým podpisom alebo v úradných hodinách osobne do podateľne obecného úradu.

Obecný úrad Častá, správa daní a poplatkov

Daňové tlačivo na vyplnenie

Prehlásenie spoluvlastníkov nehnuteľnosti

Žiadosť o zníženie dane zo stavieb a bytov

Evidenčný list psa