Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Žiadosti

Spôsob vybavenia žiadosti:

 • ústne – osobne, telefonicky
 • osobne nahliadnutím do príslušného spisu, umožnením vyhotovenia výpisu, opisu alebo kópie dokumentu, ak sú požadované informácie v elektronickej podobe, alebo umožnením ich skopírovania na technický nosič dát
 • písomne – oznámením poštou, faxom, elektronickou poštou (e-mail) alebo zaslaním vyhotovenej kópie, výpisu, nosiča dát

Žiadosť musí obsahovať:

 • komu je určená
 • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresu pobytu alebo sídlo
 • torých informácií sa týka
 • spôsob, akým sa sprístupnenie navrhuje
 • musí byť datovaná a pri písomnej žiadosti podpísaná žiadateľom

Spôsoby podania žiadosti:

 • písomne ako poštovú zásielku na adresu: Obec Častá, Hlavná 168, 90089 Častá
 • písomne osobným doručením do podateľne Obecného úradu v Častej (na prvom poschodí) Hlavná č. 168, 900 89 Častá . Zodpovedná: Darina Lindtnerová, podateľňa, tel: 033/649 , e-mail:darina.lindtnerova@obec-casta.sk. Informácie sa prijímajú v ktorýkoľvek pracovný deň počas úradných hodín.
 • faxom na čísle: +421 33 64 95 427
 • elektronickou poštou na adresu: podatelna@obec-casta.sk alebo na mailovú adresu oprávnenej osoby vo forme: maria.garajova@obec-casta.sk, obeccasta@stonline.sk, maria.hornackova@obec-casta.sk,starosta@obec-casta.sk, matrika@obec-casta.sk, darina.lindtnerova@obec-casta.sk, dane@obec-casta.sk, ucto@obec-casta.sk
 • elektronickým formulárom: formulár na podanie žiadosti priamo z portálu

Žiadosť sa vybavuje bez zbytočného odkladu najneskôr však do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov v žiadosti.

V závažných prípadoch môže mesto ako povinná osoba predĺžiť lehotu na vybavenie najviac však o 8 pracovných dní (§ 17 info zákona). Predĺženie lehoty však povinná osoba musí oznámiť žiadateľovi bezodkladne pričom musí uviesť aj dôvody predĺženia lehoty.