Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Autor: odpady

Cerifikát občanom obce Častá za triedenie odpadov

Autorizovaná organizácia zodpovednosti výrobcov spoločnosť Natur-pack, a.s., s ktorou spolupracuje aj obec Častá, zaslala obci Častá poďakovanie za zavedenie a zabezpečenie vykonávania triedeného zberu odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky (tetrapaky). Zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov občania tak prispeli k zlepšeniu životného prostredia. V roku 2023 občania obce Častá vytriedili 161 489 kg odpadu čo predstavuje 68,11 kg na obyvateľa. 

Spoločnosť Natur-pack, a.s. zaslala obci Častá Certifikát – v prílohe

Certifikát za rok 2023

Cerifikát občanom obce Častá za triedenie odpadov

Autorizovaná organizácia zodpovednosti výrobcov spoločnosť Natur-pack, a.s., s ktorou spolupracuje aj obec Častá, zaslala obci Častá poďakovanie za zavedenie a zabezpečenie vykonávania triedeného zberu odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky (tetrapaky). Zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov občania tak prispeli k zlepšeniu životného prostredia. V roku 2022 občania obce Častá vytriedili 115 915 kg odpadu čo predstavuje 49,16 kg na obyvateľa. 

Spoločnosť Natur-pack, a.s. zaslala obci Častá Certifikát – v prílohe:

Certifikát za rok 2022

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022, Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2022, Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2022

V zmysle zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čl. 1, § 4, ods. 6 obec Častá oznamuje:

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

V zmysle Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch § 81, bod 7, písm. j obec Častá zverejňuje údaje o komunálnom odpade v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za rok 2022:

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2022 (2)