Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Autor: sekretariat

Obecné zastupiteľstvo v Doľanoch vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Obce Doľany

Obecné zastupiteľstvo v Doľanoch v zmysle ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a Uznesení č. 9/V/2022 zo dňa 11.10.2022 a č. 7/3/2023 zo dňa 17.01.2023 v y h l a s u j e voľbu hlavného kontrolóra Obce Doľany na deň 30.03.2023

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Doľany 2023 – čítať

Oznam – Posledný deň na podanie daňových priznaní k dani z nehnuteľnosti a psa je utorok 31.1.2023, obecný úrad Častá bude otvorený do 15,30 hod.

Obecný úrad Častá oznamuje občanom, že posledný deň na podanie daňových priznaní k dani z nehnuteľnosti a dani za psa je utorok 31.1.2023. Napriek tomu, že je to na obecnom úrade nestránkový deň, obecný úrad bude  31.1.2023 pre verejnosť od 08,00 do 12,00 a od 13,00 do 15,30 hod. otvorený.

Obecný úrad Častá

Oznam – Obecný úrad Častá bude dňa 11.01.2023 od 08,00 hod. do 13,00 hod. zatvorený

 

Obecný úrad Častá oznamuje občanom, že v stredu dňa 11.01.2023  bude obecný úrad od 08,00 do 13,00 hod. zatvorený z dôvodu školenia volebných komisií na Okresnom úrade Pezinok ku konaniu Referenda v Slovenskej republike.

Pre doručenie Vašej žiadosti môžete použiť poštovú schránku umiestnenú na budove obecného úradu alebo elektronickú komunikáciu (e-mail, elektronickú schránku).

Za pochopenie ďakujeme.  Obecný úrad Častá

Verejná vyhláška – výzva na vykonanie výrubu/orezu stromov a porastov v elektrickom vedení

Spoločnosť Davies s.r.o. v zastúpení Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „ZSD“), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto vyzýva  všetkých vlastníkov nehnuteľností v katastrálnom území obce Častá, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia VN/VVN vo vlastníctve spoločnosti ZSD, na odstránenie a orezy stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy, a to v rozsahu podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z. z.   
Táto Výzva zároveň predstavuje aj splnenie si oznamovacej povinnosti týkajúcej sa vstupu na Váš pozemok, v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na zabezpečenie spoľahlivého prevádzkovania elektrického vedenia.

Bližšie informácie v prílohách:

Verejná vyhláška – výzva na vykonanie výrubu-orezu drevín a porastov

20230109152843974

 

Aké daňové priznanie je potrebné podať do 31.1.2023

Obec Častá ako správca miestnych daní a poplatkov pripomína, že do 31. januára 2023 treba podať daňové priznanie  k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti podáva majiteľ bytu alebo domu, pozemku alebo stavby vždy v tej obci alebo meste, kde sa daná nehnuteľnosť nachádza.

Týka sa to tých osôb, ktoré od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022:

  • nadobudli nehnuteľnosť a budú ju mať k 1. januáru 2023 zapísanú v katastri nehnuteľností
  • predali nehnuteľnosť a už nebudú k 1. januáru 2023 zapísaní v katastri nehnuteľností,
  • alebo u nich nastali zmeny, ktoré majú rozhodujúci vplyv na vyrubenie dane.
    Ide napríklad o vydanie stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia, zmena účelu stavby
    a podobne.

Podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti musíte aj vtedy, ak ste nehnuteľnosť síce nadobudli už v predchádzajúcich rokoch, ale doteraz ste ešte priznanie nepodali! 

Ak počas roka daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. To znamená od času, kedy sa stal majiteľom tejto nehnuteľnosti na základe dražby či dedenia.

Daňové priznanie nepodáva ten majiteľ nehnuteľnosti, ktorý už v predchádzajúcich rokoch podal priznanie a v jeho vlastníctve nenastali žiadne zmeny.

Ak počas roka vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, je potrebné podať priznanie k týmto typom daní, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.

Daňové priznanie je potrebné podať na predpísanom tlačive – na stiahnutie pod textom.
Ak sa spoluvlastníci dohodnú, že daňové priznanie podá ten spoluvlastník, ktorého dohodou určili, túto skutočnosť musia písomné oznámiť správcovi dane na tlačive Prehlásenie – na stiahnutie pod textom.

V zmysle VZN obce Častá č.2/2012, VZN č. 5/2019 a VZN č.4/2022 správca dane poskytuje 25 % zníženie dane z pozemkov, bytov a stavieb (ktoré sú v ich vlastníctve a slúžia výhradne na ich osobnú potrebu) občanom, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP. Žiadosť je potrebné doručiť na obecný úrad tiež do 31.1.2023 – tlačivo na stiahnutie pod textom.
Uvedené zníženie obec poskytuje aj občanom starším ako 70 rokov bez žiadosti, daň bude automaticky znížená správcom dane.

 K priznaniu dani za psa je potrebné ešte zaslať vyplnený Evidenčný list psa – na stiahnutie pod textom.

Vyplnené a podpísané tlačivá je možné doručiť na obecný úrad Častá poštou, do poštovej schránky umiestnenej na budove obecného úradu, do elektronickej schránky podpísané zaručeným elektronickým podpisom alebo v úradných hodinách osobne do podateľne obecného úradu.

Obecný úrad Častá, správa daní a poplatkov

Daňové tlačivo na vyplnenie

Prehlásenie spoluvlastníkov nehnuteľnosti

Žiadosť o zníženie dane zo stavieb a bytov

Evidenčný list psa