Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Dokumenty

Zápisnica, uznesenia, výpis uznesení z I. riadneho verejného zasadnutia OZ konaného dňa 14.03.2024

UZN č. 1-I.OZ – 2024 Zriadenie návrhovej komisie Obecného zastupiteľstva v Častej

UZN č. 2-I. -OZ – 2024 Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva v Častej

UZN č. 3-I. -OZ – 2024 Kontrola plnenia uznesení

UZN č. 4 -I.- OZ-2024 Verejné vypočutie občanov

UZN č. 5-I.-OZ-2024 Dotácie občianskym združeniam

UZN č. 6-I.-OZ-2024 Projektové zámery

UZN č. 7-I.-OZ-2024 Informácia k realizácii – ambulancia, chodník

UZN č. 8-I.-OZ-2024 Úprava rozpočtu k investíciám obce-ZŠ s MŠ

UZN č. 9-I.-OZ-2024 Správa hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly nakladania s majetkom obce a uzatvorených zmlúv o prevode majetku obce Častá v roku 2022 pri výstavbe stavby ,,Rozšírenie priestorových kapacít MŠ Častá prístavbou”

UZN č. 10-I.-OZ-2024 Prenájom pozemku – terasa a pergola – Kaviareň pod Vežou

UZN č. 11-I.-OZ- 2024 Doplnenie komisie obecného zastupiteľstva o nových členov

UZN č. 12-I.-OZ-2024 Zmluva o zriadení vecného bremena medzi obcou Častá a Západoslovenská distribučná, a.s.

UZN č. 13a)-I.-OZ-2024 Oprava znenia Uzn. č. 12 -VIII/OZ/2023.

UZN č. 13b)-I.OZ -2024 Oprava chyby v písaní v Uzn. č.10-VIII-OZ-2023

 

Výpis uznesení z I. zasadnutia OZ 14.03.2024

Zápisnica z I.OZ 14.03.2024

Zvukový záznam

Zápisnica, uznesenia, výpis uznesení a zvuková nahrávka z IX. riadneho verejného zasadnutia OZ konaného dňa 20.12.2023

UZN č. 1-IX – OZ – 2023 Zriadenie návrhovej komisie Obecného zastupiteľstva

UZN č. 2-IX – OZ – 2023 Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva

UZN č. 3-IX- OZ-2023 Verejné vypočutie občanov

UZN č. 4-IX-OZ- 2023 Spôsob zab. dofinancovania projektov ZŠ a MŠ

UZN č. 5-IX-OZ- 2023 Spôsob zab. dofinancovania projektov ZŠ a MŠ

UZN č. 6-IX-OZ- 2023 Spôsob zab. dofinancovania projektov ZŠ a MŠ

Výpis uznesení IX OZ 20.12.2023

Zápisnica z IX.OZ 20.12.2023

 

Zvuková nahrávka

Upozornenie: Zvuková nahrávka je z dôvodu poruchy na nahrávacom zariadení nekompletná.

Zápisnica, uznesenia, výpis uznesení a zvuková nahrávka z VIII. riadneho OZ konaného dňa 07.12.2023

Zápisnica z VIII.OZ 7.12.2023

Výpis uznesení z VIII. zasadnutia OZ

UZN č. 1- VIII-OZ – 2023 Zriadenie návrhovej komisie Obecného zastupiteľstva

UZN č. 2- VIII -OZ – 2023Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva

UZN č. 3 – VIII -OZ – 2023 Kontrola plnenia uznesení

UZN č. 4-VIIII-OZ-2023 Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2024 

UZN č. 5 -VIII – OZ – 2023 Prenájom NM ambulancia

UZN č. 6 – VIII -OZ -2023 VZN 6-2023 o odpadoch

UZN č. 7 – VIII- OZ-2023 VZN č. 7-2023 – o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

UZN č. 8 – VIII – OZ – 2023 VZN č. 8-2023 o výške príspevkov v školách…

UZN č. 9 -VIII -OZ – 2023 Stanovisko HK k rozpočtu.

Stanovisko HK k návrhu k rozpočtu 20224docx

Rozpočet obce Častá na roky 2024,2025,2026

UZN č. 10-VIII-OZ- 2023 Rozpočet na r.2024,2025,2026

UZN č. 11-VIII-OZ-2023 Plat starosta

UZN č. 12 VIII-OZ-2023 Plat hlavný kontrolór

UZN č. 13 VIII -OZ 2023 Odmena zástupca starostu

UZN č. 14 -VIII-OZ -2023 Odmena predsedom komisií OZ obce Častá

UZN č. 15 -VIII – OZ – 2023 Výstavba náučného chodníka

UZN č. 16 – VIII-OZ- 2023 Doplnenie komisie obecného zastupiteľstva o nových členov

UZN č. 17 -VIII- OZ-2023 Verejné vypočutie občanov

Zvukový záznam

Schválené VZN obce Častá č. 5/2023 o miestnej dani z nehnuteľnosti od 01.01.2024

 VZN č. 5/2023, ktorým sa mení sa dopĺňa VZN č. 2/2012 v znení VZN č. 5/2019 a VZN č. 4/2022 o miestnej dani z nehnuteľnosti upravuje sadzbu daní v nadväznosti na mieru inflácie vyhlásenej Štatistickým úradom SR  t.j. zvýšenie sadzby daní z nehnuteľnosti v obci Častá od 01.01.2024 o 12,8%.

Znenie schváleného VZN č. 5/2023 vrátane dôvodovej správy a Úplne znenie VZN č. 2/2012 v prílohách tu:

VZN č. 5-2023 DZN_schválené

VZN č.5-2023 – DzN od 1.1.2024 úplné znenie