Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zápisnice OZ

Zápisnica, uznesenia, výpis uznesení a zvuková nahrávka z II. riadneho verejného zasadnutia OZ konaného dňa 06.06.2024

Zápisnica OZ 06.06.2024

bod č. 2 UZN č. 1- II.OZ – 2024 Voľba návrhovej komisie Obecného zastupiteľstva

bod č. 3 UZN č. 2-II. -OZ – 2024 Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva

bod č. 4 UZN č. 3 -II. -OZ – 2024 Kontrola plnenia uznesení

bod č. 5 UZN č. 4 -II.- OZ-2024 verejné vypočutie občanov

bod č. 6 UZN č. 5 -II.- OZ-2024 dotácie MFSR

bod č. 7 UZN č. 6 -II.- OZ-2024 Optická sieť Zmluva Slovanet

bod č. 8 UZN č. 7 -II.- OZ-2024 Záverečný účet v

bod č. 8 Záverečný účet obce Častá za r. 2023

bod č. 8 ZÚ 2023 stanoviskoHK

bod č. 9 finančné vyhodnotenie projektov ZŠ a MŠ

bod č. 9 UZN č. 8 -II.- OZ-2024 financovanie ZŠ a MŠ

bod č. 10 UZN č. 9 -II.- OZ-2024 schválenie žiadosti p. Jáchymová a p. Klásek a KZ v

bod č. 10 Zverejnenie zámeru prevodu NM obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

bod č. 13 UZN č. 10-II-OZ-2024 Zmluva o zriadení vecného bremena.-

bod č. 14 UZN č. 11 -II.- OZ-2024 udelenie súhlasu s Uzatvorením Zmluvy o podnájme -ambulancia ortotetické centrum

bod č. 15 UZN č. 12 -II.- OZ-2024 aktualizácia Zmluvy Radiolan Slovanet, poverenie starostu podpisom v

bod č. 16 UZN č. 13 -II.- OZ-2024 Kapitálové výdavky – vodozádržné opatrenia a prístrešok na hasičskej zbrojnici

Výpis z Uznesení z OZ 06.06.2024

Zvuková nahrávka OZ 6.6.2024 1.časť

Zvuková nahrávka OZ 6.6.2024 2.časť

 

 

 

Zápisnica, uznesenia, výpis uznesení z I. riadneho verejného zasadnutia OZ konaného dňa 14.03.2024

UZN č. 1-I.OZ – 2024 Zriadenie návrhovej komisie Obecného zastupiteľstva v Častej

UZN č. 2-I. -OZ – 2024 Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva v Častej

UZN č. 3-I. -OZ – 2024 Kontrola plnenia uznesení

UZN č. 4 -I.- OZ-2024 Verejné vypočutie občanov

UZN č. 5-I.-OZ-2024 Dotácie občianskym združeniam

UZN č. 6-I.-OZ-2024 Projektové zámery

UZN č. 7-I.-OZ-2024 Informácia k realizácii – ambulancia, chodník

UZN č. 8-I.-OZ-2024 Úprava rozpočtu k investíciám obce-ZŠ s MŠ

UZN č. 9-I.-OZ-2024 Správa hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly nakladania s majetkom obce a uzatvorených zmlúv o prevode majetku obce Častá v roku 2022 pri výstavbe stavby ,,Rozšírenie priestorových kapacít MŠ Častá prístavbou”

UZN č. 10-I.-OZ-2024 Prenájom pozemku – terasa a pergola – Kaviareň pod Vežou

UZN č. 11-I.-OZ- 2024 Doplnenie komisie obecného zastupiteľstva o nových členov

UZN č. 12-I.-OZ-2024 Zmluva o zriadení vecného bremena medzi obcou Častá a Západoslovenská distribučná, a.s.

UZN č. 13a)-I.-OZ-2024 Oprava znenia Uzn. č. 12 -VIII/OZ/2023.

UZN č. 13b)-I.OZ -2024 Oprava chyby v písaní v Uzn. č.10-VIII-OZ-2023

 

Výpis uznesení z I. zasadnutia OZ 14.03.2024

Zápisnica z I.OZ 14.03.2024

Zvukový záznam

Zápisnica, uznesenia, výpis uznesení a zvuková nahrávka z IX. riadneho verejného zasadnutia OZ konaného dňa 20.12.2023

UZN č. 1-IX – OZ – 2023 Zriadenie návrhovej komisie Obecného zastupiteľstva

UZN č. 2-IX – OZ – 2023 Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva

UZN č. 3-IX- OZ-2023 Verejné vypočutie občanov

UZN č. 4-IX-OZ- 2023 Spôsob zab. dofinancovania projektov ZŠ a MŠ

UZN č. 5-IX-OZ- 2023 Spôsob zab. dofinancovania projektov ZŠ a MŠ

UZN č. 6-IX-OZ- 2023 Spôsob zab. dofinancovania projektov ZŠ a MŠ

Výpis uznesení IX OZ 20.12.2023

Zápisnica z IX.OZ 20.12.2023

 

Zvuková nahrávka

Upozornenie: Zvuková nahrávka je z dôvodu poruchy na nahrávacom zariadení nekompletná.

Zápisnica, uznesenia, výpis uznesení a zvuková nahrávka z VIII. riadneho OZ konaného dňa 07.12.2023

Zápisnica z VIII.OZ 7.12.2023

Výpis uznesení z VIII. zasadnutia OZ

UZN č. 1- VIII-OZ – 2023 Zriadenie návrhovej komisie Obecného zastupiteľstva

UZN č. 2- VIII -OZ – 2023Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva

UZN č. 3 – VIII -OZ – 2023 Kontrola plnenia uznesení

UZN č. 4-VIIII-OZ-2023 Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2024 

UZN č. 5 -VIII – OZ – 2023 Prenájom NM ambulancia

UZN č. 6 – VIII -OZ -2023 VZN 6-2023 o odpadoch

UZN č. 7 – VIII- OZ-2023 VZN č. 7-2023 – o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

UZN č. 8 – VIII – OZ – 2023 VZN č. 8-2023 o výške príspevkov v školách…

UZN č. 9 -VIII -OZ – 2023 Stanovisko HK k rozpočtu.

Stanovisko HK k návrhu k rozpočtu 20224docx

Rozpočet obce Častá na roky 2024,2025,2026

UZN č. 10-VIII-OZ- 2023 Rozpočet na r.2024,2025,2026

UZN č. 11-VIII-OZ-2023 Plat starosta

UZN č. 12 VIII-OZ-2023 Plat hlavný kontrolór

UZN č. 13 VIII -OZ 2023 Odmena zástupca starostu

UZN č. 14 -VIII-OZ -2023 Odmena predsedom komisií OZ obce Častá

UZN č. 15 -VIII – OZ – 2023 Výstavba náučného chodníka

UZN č. 16 – VIII-OZ- 2023 Doplnenie komisie obecného zastupiteľstva o nových členov

UZN č. 17 -VIII- OZ-2023 Verejné vypočutie občanov

Zvukový záznam

Zápisnica, uznesenia, výpis uznesení a zvuková nahrávka zo VII. riadneho verejného zasadnutia OZ konaného dňa 09.11.2023

Zápisnica zo VII.OZ 09.11.2023

Výpis uznesení zo VII. zasadnutia OZ

bod č. 2 UZN č. 1-VII – OZ – 2023 Zriadenie návrhovej komisie

bod č. 3 UZN č. 2 -VII – OZ – 2023 Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva

bod č. 4 .1.UZN č. 3-VII OZ – 2023 Schválenie volebnej komisie Voľba HK

bod č. 4 .2.UZN č. 4-VII OZ – 2023 Výkon funkcie Voľba HK

bod č. 4 .4.UZN č. 5-VII OZ 2023 Voľba hlavného kontrolóra obce

bod č. 5 UZN č. 6 -VII – OZ- 2023 Ambulancia -financovanie projektu udržiavacích a stavebných prác

bod č. 6 UZN č. 7 -VII-OZ-2023 Úprava rozpočtu obce

bod č. 6 Úprava rozpočtu obce Častá na rok 2023

bod č. 7 UZN č. 8 -VII-OZ-2023 VZNč.5-2023_final

bod č. 8 UZN č. 9 -VII-OZ-2023 Úprava VZN o odpadoch

bod č. 9 UZN č. 10 -VII-OZ – 2023 Optimalizácia nákl. na el. en. Citrón,s.r.o.

bod č. 10 UZN č. 11-VII-OZ-2023 Dotácia EF

bod č. 11 UZN č. 12 -VII-OZ-2023 ZŠ s MŠ

bod č. 12 UZN č. 13 -VII-OZ-2023 Plán kultúrnych podujatí

bod č. 14 UZN č. 14 -VII-OZ-2023 lnformácia o výsledkoch dotazníka

 

Zvuková nahrávka

Zápisnica, uznesenia, výpis uznesení a zvuková nahrávka z VI. riadneho verejného zasadnutia OZ konaného dňa 13.09.2023

bod č. 2 UZN č. 1-VI-2023 Zriadenie návrhovej komisie

bod č. 3 UZN č. 2-VI. 2023 Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva

bod č. 4 UZN č. 3-VI-OZ-2023 Verejné vypočutie občanov_final

bod č. 5 UZN 4-VI-OZ 2023 Predloženie ŽoPNFP Výstavba chodníka docx

bod č. 5 UZN 5-VI -OZ 2023 Zrušenie verejného obstarávania – „Náučný chodník Častá“ (ul. Štefanovská)

bod č. 5 UZN 6-VI-OZ 2023 Informácia – Zrušenie verejného obstarávania – ,,Pumptracková dráha Častá“

bod č. 5 UZN č. 7-VI-OZ 2023 Spolufinancovanie KST

bod č. 6 UZN č. 8.2.-VI-OZ -2023 Úver obce na dofinancovanie projektov nadstavby ŽS a prístavby MŠ

Výpis uznesení 13.9.2023

Zápisnica z VI.OZ 13.9.2023

Zvukový záznam

Zápisnica, uznesenia, výpis uznesení a zvuková nahrávka z V. riadneho verejného zasadnutia OZ konaného dňa 22.08.2023

Zápisnica z V.OZ 22.8.2023

bod č. 2 UZN č. 1-V 2023 Zriadenie návrhovej komisie

bod č. 3 UZN č. 2-V. 2023 Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva

bod č. 4 UZN č. 3-V. OZ-2023 Kontrola plnenia uznesení.

bod č. 5 UZN č. 4-V 2023 Informácia HK k mandátu poslanca OZ

bod č. 6 UZN č. 5-V-OZ -2023 Úver obce na dofinancovanie projektov nadstavby ŽS a prístavby MŠ

bod č. 7 UZN č. 6 -V-OZ-20233 Výstavba chodníka na Štefanovskej ulici

bod.č.8 UZNS č. 7 -V-OZ-2023 Ortopedicko – traumatologická ambulancia v obci

bod č. 9 UZN č. 8-V 2023 Voľba HK

bod č. 11 UZN č. 9-V-OZ-2023 Verejné vypočutie občanov

Výpis uznesení V_2023

Zvukový záznam

Zápisnica z IV. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej zo dňa 15.06.2023

Zápisnica zo IV.OZ 15.06.2023

Výpis uznesení riadneho OZ zo dňa 15.6.2023

UZN č.1-IV.OZ 2023 

UZN č.2-IV.OZ 2023 

UZN č.3-IV. OZ.2023 

UZN č.4-IV.OZ-2023 

 UZN č.5-IV.OZ-2023 

 UZN č.6-IV.OZ-2023 

 UZN č.7-IV. OZ 2023 

UZN č.8-IV.OZ 2023

UZN č.9-IV.OZ 2023

UZN č.10-IV.OZ 2023

 UZN č.11-IV.OZ-2023 

UZN č.12-IV.OZ 2023

UZN č.13-IV.OZ 2023 

 UZN č.14-IV.OZ 2023

 UZN č.15-IV.OZ 2023

 UZN č.16-IV.OZ-2023 

 

Zvukový záznam