Úradná tabuľa
Uverejnené: 07.05.2021 | 14:01 | sekretariat

Zápisnice OZ

Zápisnica a uznesenia z III. OZ z 25. júna 2020

Uverejnené: 03.07.2020 | 23:24 | admin

UZN č. 1 Zriadenie návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa

UZN č. 2 Schválenie programu

UZN č. 3 Prerokovanie žiadosti občanov k výstavbe RD v lokalite 24-o

UZN č. 4 Kontrola plnenia uznesení

UZN č. 5 Spoluúčasť obce v projekte na podporu regionálneho rozvoja

UZN č. 6 Úprava rozpočtu obce č. 2-2020

UZN č. 7 Súhlas obce s vybudovaním oplotenia v spodnej časti škol. areálu

Zápisnica z III. zasadnutia OZ konaného 25.06.2020 v.r.

Hlasový záznam

Zápisnica a uznesenia z II. OZ z 28. mája 2020

Uverejnené: 07.06.2020 | 23:25 | admin

Zápisnica z II. zasadnutia OZ konaného 28.05.2020 v.r.

UZN č. 1-II-OZ-2020 Zriadenie návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľky v.r.

UZN č. 2-II-OZ-2020 Schválenie programu v.r.

UZN č. 3-II-OZ-2020 Kontrola plnenia uznesení v.r.

UZN č. 4-II-OZ-2020 Schválenie záverečného účtu obce Častá za rok 2019 (časť 1) v.r.

UZN č. 5-II-OZ-2020 Schválenie záverečného účtu obce Častá za rok 2019 (časť 2) v.r.

UZN č. 6-II-OZ-2020 VZN č. 1-2020 v.r.

UZN č. 7-II-OZ-2020 VZN č. 2-2020 v.r.

UZN č. 8-II-OZ-2020 VZN č. 3-2020 v.r.

UZN č. 9-II-OZ-2020 Správa o priebehu Covid-19 v obci Častá v.r.

UZN č. 10-II-OZ-2020 Prenájom miestnosti v budove Obecného úradu Častá v.r.

UZN č. 11-II-OZ-2020 Informácie o rozširovaní kapacít ZŠ Častá v.r.

UZN č. 12-II-OZ-2020 Spolufinancovanie dobudovania el. osvetlenia na futbalovom ihrisku v.r.

UZN č. 13-II-OZ-2020 Zaobstaranie počítača pre potreby redakcie Informačníka v.r.

 

Zvuková nahrávka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica a uznesenia z I. OZ z 6. februára 2020

Uverejnené: 16.02.2020 | 17:10 | admin

Zápisnica z I. zasadnutia OZ konaného dňa 6. 2. 2020 v.r.

UZN č. 1-I-OZ-2020 Zriadenie návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľky v.r.

UZN č. 2-I-OZ-2020 Schválenie programu v.r.

UZN č. 3-I-OZ-2020 Nájomné zmluvy v obecnom bytovom dome na Fándlyho ulici v.r.

UZN č. 4-I-OZ-2020 Kontrola plnenia uznesení v.r.

UZN č. 5-I-OZ-2020 Správa hl. kontrolóra obce o vykonaných kontrolách v II. polroku 2019 v.r.

UZN č. 6-I-OZ-2020 Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 v.r.

UZN č. 7-I-OZ-2020 Žiadosť na prenájom nehnuteľného obecného majetku v.r.

UZN č. 8-I-OZ-2020 Žiadosť p. Branislava Schwarza a manželky na zrušenie predkupného práva v.r.

UZN č. 9-I-OZ-2020 Rozdelenie obecných dotácií v.r.

UZN č. 10-I-OZ-2020 Úprava rozpočtu obce Časta na r. 2020 v.r.

UZN č. 11-I-OZ-2020 Financovanie proj. dokumentácie nadstavby a rekonštrukcie ZŠ Častá v.r.

UZN č. 12-I-OZ-2020 Spolufinancovanie projektu úpravy parku pred budovou ObU v.r.

UZN č. 13-I-OZ-2020 Spolufinancovanie projektu v ZŠ Častá – klimatické zmeny v.r.

 

1 2 3 5
Kalendár akcií

« Jún 2021 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30