Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznamy

Národný projekt Bezplatné dlhové poradenstvo (ďalej len „ND BDP“). ND BDP je realizovaný Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „Ústredie PSVR“) a financovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Novootvorená poradna v meste Pezinok

Tento projekt vznikol  za účelom poskytovania bezplatnej pomoci zameranej na riešenie problémov ľudí zasiahnutých ťažkou finančnou situáciou, kde sieť poradní BDP pokrývajúcich celé územie Slovenska poskytuje  pomoc obyvateľstvu v ekonomickej, finančnej, právnej i psychologickej oblasti.

LETÁK Pezinok

Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja – jar 2023 – výzva

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava  v y z ý v a   občanov na vykonanie jarnej deratizácie z dôvodu regulácie živočíšnych škodcov v období od 01.04.2023 do 31.05.2023.

Fyzické osoby – občania, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch prostredníctvom oprávnených firiem disponujúcich odbornou spôsobilosťou.

Fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie, fyzické osoby občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými prípravkami na to určenými.

Bližšie informácie v prílohe:

Preventívna celoplošná deratizácia na území BSK- jar 2023 čítať

Optická sieť v obci Častá – zber údajov od občanov

Slovak Telekom realizuje modernizáciu telekomunikačnej siete v našej obci Častá. 

V  dňoch od 16.3.2023 až 19.3.2023 Vám bude doručené tlačivo  v ktorom môžete prejaviť svoj súhlas a zároveň si vybrať preferovaný spôsob ukončenia optickej prípojky pre Váš rodinný dom. V prípade ak nebudete zastihnutý, na adrese tlačivo si nájdete v poštovej schránke. Stiahnuť si ho môžete aj pod týmto oznamom.                                                                           

Pre Vašu informáciu uvádzame odpovede na najčastejšie otázky obyvateľov, s ktorými sa stretávame:

  • Všetky náklady spojené s budovaním telekomunikačnej siete v rámci tejto investičnej akcie budú hradené spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. 
  • Súhlas so samotnou výstavbou Vás, ako vlastníka nehnuteľnosti, nezaväzuje ku žiadnej úhrade nákladov na vybudovanie siete a optických účastníckych skriniek. 
  • Súhlas Vás nezaväzuje ani ku žiadnemu budúcemu objednávaniu, alebo odberu služieb..
  • Slovak Telekom nebude dotknuté nehnuteľnosti vlastníka zaťažovať zákonným vecným bremenom. Právnym titulom na užívanie dotknutých nehnuteľností vlastníka bude výhradne udelený súhlas, pričom zo znenia súhlasu je zrejmé, že ide o súhlas podľa § 21 ods. 15 ZEK.

Ak máte záujem o bezplatné a nezáväzné vybudovanie prípojky, vyplňte priložený dokument povinné údaje sú: meno vlastníka, adresa danej nehnuteľnosti a tel. kontakt. Tlačivo doplnené o tieto údaje môžete odovzdať na Obecnom úrade v Častej alebo zašlite naskenované  e-mailom na adresu: viktor.nogli@gmail.com, prípadne poštou na adresu R. Peregrína 13, Nitra 949 01.

Termín doručenia tlačiva (súhlasu) : najneskôr  DO 31.3.2023

V prípade otázok je kontaktnou osobou:

Viktor Nógli /  0904034815  

V.Z. Projekcia: elkatel s.r.o.,

Výstavba: SUPTel a.s.

Investor: Slovak Telekom a.s.

Tlačivo na stiahnutie: Súhlas_pripojenie_IBV_Častá (1)