Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznamy

BVS, a.s – oznámenie o prerušení dodávky vody z verejného vodovodu – 13.03.2024 od 08,00 do 13,00 hod. v celej obci

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (BVS, a.s.) oznamuje občanom, že dňa 13.03.2024 v čase od 08,00 hod. do 13,00 hod. bude v celej obci Častá  prerušená dodávka vody z verejného vodovodu z dôvodu vykonávania plánovanej opravy vodovodu na vodojeme Častá. Náhradné zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené cisternou s pitnou vodou. BVS, a.s. žiada odberateľov o kontrolu vodovodných uzáverov vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripraviť primerané zásoby vody.

 

Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnosti,

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 18.03.2024 bez dodávky elektriny v čase od 8:00 hod. do 12:50 hod. Červený Kameň 19

dňa 20.03.2024 bez dodávky elektriny  v čase od 8:00 hod. do 15:10 hod. Loka GIDRA č. 2588/80, 2588/84, Loka Štátne rybárstvo č. 2,2/R4, 2588/110, 2588/120, 2588/142

Bližšie informácie v prílohe:    20240226143710291

 

Veterinárne opatrenie z dôvodu výskytu prípadu vtáčej chrípky v obci Častá – nahlásenie počtu hydiny

Obec Častá oznamuje občanom, že dňa 05.02.2024  Regionálna veterinárna a potravinová správa v Senci (ďalej RVaPS) oznámila výskyt prípadu vtáčej chrípky v obci Častá. Z uvedeného dôvodu RVaPS Senec nariadila dňa 05.02.2024 vykonať opatrenia pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky. RVaPS Senec nariaďuje chovateľom hydiny a iných vtákov držaných v zajatí vykonať súpis všetkých chovov hydiny a iných vtákov držaných v zajatí v obci Častá v písomnej forme s uvedením druhu, počtu chovaných kusov a miestom chovu v obci Častá.

Na základe uvedeného žiadame chovateľov ihneď, najneskôr však do 09.02.2024 o nahlásenie uvedených informácií (druh, počet a miesto chovu) na Obecný úrad Častá e-mailom: podatelna@casta.sk alebo telefonicky na tel. č. 033/6495427

Prílohy:

  1. Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat – nariadenie pre právnické a fyzické osoby obce Častá – vtáčia chrípka 5.2.2024
  2. Formulár na evidenciu hydiny

Začala výstavba chodníka na Štefanovskej ulici

Obecný úrad informuje občanov, že dnešným dňom 22.1.2024 začína výstavba chodníka na ulici Štefanovská, ktorú realizuje po verejnom obstarávaní na zhotoviteľa spoločnosť Pro Exteriér s.r.o.

Obec uskutočnila s víťaznou spoločnosťou sériu pracovných rokovaní k technickým, časovým, organizačným a logistickým aspektom výstavby na uvedenej ulici a taktiež sa uskutočnilo informačné stretnutie s občanmi dotknutých pozemkov a nehnuteľností k harmonogramu a postupu výstavby, tak aby bol v čo najväčšej miere zabezpečený prístup a vjazdy k domom. Obec bude investíciu realizovať z vlastných zdrojov, pričom súčasne podala žiadosť aj o grantové financovanie.

Realizácia výstavby je plánovaná na 3 mesiace.

Dovoľujeme si požiadať občanov o zvýšenú opatrnosť v úseku výstavby, ktorá je označená dopravným značením a informačnými tabuľami.

 

Priznanie k dani z nehnuteľnosti a dane za psa na rok 2024 – termín do 31.01.2024

 

Obec Častá upozorňuje, že do 31.01.2024 treba podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti.

Ak ste nehnuteľnosť v katastrálnom území obce Častá v priebehu roka 2023 (stav k 01.01.2024):
– nadobudli (kúpou, dedením, darovaním)
– nehnuteľnosť predali, darovali
– bolo vydané právoplatné stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, zmena účelu stavby,  bola vybudovaná drobná stavba
   (garáž, hospodárska stavba)
je potrebné podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31.01.2024.

Daňové priznanie sa podáva na predpísanom tlačive – zverejnené nižšie pod textom, alebo si ho môžete prevziať priamo na Obecnom úrade.

Do 31.01.2024 treba podať aj daňové priznanie za psa . Priznanie podáva majiteľ, ktorý nadobudol psa v priebehu roka 2023, prípadne pes v priebehu roka 2023 uhynul. Daňové priznanie za psa sa podáva na predpísanom tlačive – zverejnené nižšie pod textom alebo si ho môžete prevziať priamo na Obecnom úrade.                                                                                                    
Tlačivá v pdf formáte:

Daň z nehnuteľnosti – tlačivo

Daň za psa – tlačivo

Editovateľné komplet tlačivo: 

DzN – nové tlačivo od 1.9.2023 – editovateľné