Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Úradná tabuľa

Schválené VZN obce Častá č. 5/2023 o miestnej dani z nehnuteľnosti od 01.01.2024

 VZN č. 5/2023, ktorým sa mení sa dopĺňa VZN č. 2/2012 v znení VZN č. 5/2019 a VZN č. 4/2022 o miestnej dani z nehnuteľnosti upravuje sadzbu daní v nadväznosti na mieru inflácie vyhlásenej Štatistickým úradom SR  t.j. zvýšenie sadzby daní z nehnuteľnosti v obci Častá od 01.01.2024 o 12,8%.

Znenie schváleného VZN č. 5/2023 vrátane dôvodovej správy a Úplne znenie VZN č. 2/2012 v prílohách tu:

VZN č. 5-2023 DZN_schválené

VZN č.5-2023 – DzN od 1.1.2024 úplné znenie

 

 

Zápisnica, uznesenia, výpis uznesení a zvuková nahrávka zo VII. riadneho verejného zasadnutia OZ konaného dňa 09.11.2023

Zápisnica zo VII.OZ 09.11.2023

Výpis uznesení zo VII. zasadnutia OZ

bod č. 2 UZN č. 1-VII – OZ – 2023 Zriadenie návrhovej komisie

bod č. 3 UZN č. 2 -VII – OZ – 2023 Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva

bod č. 4 .1.UZN č. 3-VII OZ – 2023 Schválenie volebnej komisie Voľba HK

bod č. 4 .2.UZN č. 4-VII OZ – 2023 Výkon funkcie Voľba HK

bod č. 4 .4.UZN č. 5-VII OZ 2023 Voľba hlavného kontrolóra obce

bod č. 5 UZN č. 6 -VII – OZ- 2023 Ambulancia -financovanie projektu udržiavacích a stavebných prác

bod č. 6 UZN č. 7 -VII-OZ-2023 Úprava rozpočtu obce

bod č. 6 Úprava rozpočtu obce Častá na rok 2023

bod č. 7 UZN č. 8 -VII-OZ-2023 VZNč.5-2023_final

bod č. 8 UZN č. 9 -VII-OZ-2023 Úprava VZN o odpadoch

bod č. 9 UZN č. 10 -VII-OZ – 2023 Optimalizácia nákl. na el. en. Citrón,s.r.o.

bod č. 10 UZN č. 11-VII-OZ-2023 Dotácia EF

bod č. 11 UZN č. 12 -VII-OZ-2023 ZŠ s MŠ

bod č. 12 UZN č. 13 -VII-OZ-2023 Plán kultúrnych podujatí

bod č. 14 UZN č. 14 -VII-OZ-2023 lnformácia o výsledkoch dotazníka

 

Zvuková nahrávka

Západoslovenská distribučná vyzýva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy

Západoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „ZSD“), vyzýva  všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností v katastrálnom území obce Častá,  na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31.01.2024

VÝZVA na čítanie