Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Civilná ochrana

Odporúčané postupy pri vzniku mimoriadnej udalosti

 


 

VÝPIS Z ANALÝZY ÚZEMIA OKRESU PEZINOK Z HĽADISKA VZNIKU MOŽNÝCH MIMORIADNÝCH UDALOSTÍ NA ROK 2023


 

CIVILNÁ OCHRANA

Zahŕňa najmä tieto úlohy a opatrenia:

  • organizovanie, riadenie a vykonávanie záchranných prác, ktoré spočívajú hlavne v záchrane osôb, poskytnutí predlekárskej a lekárskej pomoci, vyslobodzovaní osôb a v odsune ranených,
  • organizovanie a zabezpečovanie hlásnej a informačnej služby,
  • poskytovanie núdzového zásobovania a núdzového ubytovania,
  • zabezpečovanie a vykonávanie ukrytia a evakuácie,
  • vykonávanie protiradiačných, protichemických a protibiologických opatrení,
  • organizovanie, riadenie a vykonávanie prípravy na civilnú ochranu,
  • posudzovanie umiestňovania stavieb a využívania územia a dodržovania záujmov civilnej ochrany na teritóriu pri územnom a stavebnom konaní a technických parametrov zariadení civilnej ochrany,
  • zabezpečovanie a vykonávanie edičnej, vedeckovýskumnej a vývojovej činnosti v civilnej ochrane.

Brožúra str. 1 – čo máme poznať pre prípad ohrozenia

Brožúra str. 2 – čo máme poznať pre prípad ohrozenia

Odporúčania pre obyvateľstvo

RÝCHLE INFORMÁCIE – Informačný leták
k číslu tiesňového volania 112