Zum Inhalt springen Zur linken Seitenleiste springen Zur Fußzeile springen

Abfall sortieren

Prečítajte si tento návod, ako správne triediť a separovať odpad.

Komplexný návod, ako triediť komunálny odpad

 ;

Autorizovaná organizácia zodpovednosti výrobcov spoločnosť Natur-pack, a.s., s ktorou spolupracuje aj obec Častá, zaslala obci Častá poďakovanie za zavedenie a zabezpečenie vykonávania triedeného zberu odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky (tetrapaky). Zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov občania tak prispeli k zlepšeniu životného prostredia. Im Jahr 2020 občania obce Častá vytriedili 119 743 kg odpadu čo predstavuje 52,20 kg na obyvateľa.

Spoločnosť Natur-pack, wie. zaslala obci Častá Certifikát –; v prílohe:

Certifikát za rok 2020