Zum Inhalt springen Zur linken Seitenleiste springen Zur rechten Seitenleiste springen Zur Fußzeile springen

Unterlagen

Protokoll, Auflösungen, Auszug aus der Resolution aus I. regelmäßige öffentliche Sitzung der OZ an diesem Tag statt 14.03.2024

UZN-Nr. 1-I.OZ –; 2024 Zriadenie návrhovej komisie Obecného zastupiteľstva v Častej

UZN-Nr. 2-I. -OZ –; 2024 Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva v Častej

UZN-Nr. 3-I. -OZ –; 2024 Kontrolle der Umsetzung von Beschlüssen

UZN-Nr. 4 -I.- OZ-2024 Verejné vypočutie občanov

UZN-Nr. 5-I.-OZ-2024 Dotácie občianskym združeniam

UZN-Nr. 6-I.-OZ-2024 Projektové zámery

UZN-Nr. 7-I.-OZ-2024 Informácia k realizácii –; ambulancia, chodník

UZN-Nr. 8-I.-OZ-2024 Úprava rozpočtu k investíciám obce-ZŠ s MŠ

UZN-Nr. 9-I.-OZ-2024 Správa hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly nakladania s majetkom obce a uzatvorených zmlúv o prevode majetku obce Častá v roku 2022 pri výstavbe stavby ,,Rozšírenie priestorových kapacít MŠ Častá prístavbou”;

UZN-Nr. 10-I.-OZ-2024 Prenájom pozemku –; terasa a pergola –; Kaviareň pod Vežou

UZN-Nr. 11-I.-OZ- 2024 Ergänzung der Kommission des Gemeinderats durch neue Mitglieder

UZN-Nr. 12-I.-OZ-2024 Zmluva o zriadení vecného bremena medzi obcou Častá a Západoslovenská distribučná, wie.

UZN-Nr. 13ein)-I.-OZ-2024 Oprava znenia Uzn. Grundsätze der Vermögensverwaltung der Gemeinde Častá. 12 -VIII/OZ/2023.

UZN-Nr. 13B)-I.OZ -2024 Oprava chyby v písaní v Uzn. č.10-VIII-OZ-2023

Výpis uznesení z I. Treffen der OZ 14.03.2024

Minuten von I.OZ 14.03.2024

Tonaufnahme

Protokoll, Auflösungen, Auszug aus Auflösungen und Audioaufnahmen aus IX. regelmäßige öffentliche Sitzung der OZ an diesem Tag statt 20.12.2023

UZN-Nr. 1-IX –; OZ –; 2023 Einsetzung eines Entwurfsausschusses des Gemeinderats

UZN-Nr. 2-IX –; OZ –; 2023 Genehmigung des Sitzungsprogramms des Gemeinderats

UZN-Nr. 3-IX- OZ-2023 Öffentliche Anhörung der Bürger

UZN-Nr. 4-IX-OZ- 2023 Art der Registrierung. zusätzliche Finanzierung von Grundschul- und Kindergartenprojekten

UZN-Nr. 5-IX-OZ- 2023 Art der Registrierung. zusätzliche Finanzierung von Grundschul- und Kindergartenprojekten

UZN-Nr. 6-IX-OZ- 2023 Art der Registrierung. zusätzliche Finanzierung von Grundschul- und Kindergartenprojekten

Auszug aus Resolution IX OZ 20.12.2023

Minuten von IX.OZ 20.12.2023

 ;

Tonaufnahme

Warnung: Die Audioaufnahme ist aufgrund einer Fehlfunktion des Aufnahmegeräts unvollständig.

Protokoll, Auflösungen, Auszug aus Resolutionen und Tonaufnahmen aus VIII. der regulären OZ, die an diesem Tag stattfand 07.12.2023

Minuten von VIII.OZ 7.12.2023

Auszug aus Beschlüssen aus VIII. Treffen der OZ

UZN-Nr. 1- VIII-OZ –; 2023 Einsetzung eines Entwurfsausschusses des Gemeinderats

UZN-Nr. 2- VIII -OZ –; 2023Genehmigung des Sitzungsprogramms des Gemeinderats

UZN-Nr. 3 ; VIII -OZ –; 2023 Kontrolle der Umsetzung von Beschlüssen

UZN-Nr. 4-VIIII-OZ-2023 Vorschlag für einen Kontrollaktivitätsplan für I. polrok 2024 ;

UZN-Nr. 5 -VIII –; OZ –; 2023 NM-Krankenwagen zu vermieten

UZN-Nr. 6 ; VIII-OZ -2023 VZN 6-2023 über Verschwendung

UZN-Nr. 7 ; VIII- OZ-2023 VZN-Nr. 7-2023 – zur örtlichen Gebühr für Siedlungsabfälle und kleine Bauabfälle

UZN-Nr. 8 ; VIII –; OZ –; 2023 VZN-Nr. 8-2023 o výške príspevkov v školách…;

UZN-Nr. 9 -VIII -OZ –; 2023 HKs Meinung zum Haushalt.

Stellungnahme des HK zum Haushaltsvorschlag 20224docx

Haushalt der Gemeinde Častá seit Jahren 2024,2025,2026

UZN-Nr. 10-VIII-OZ- 2023 Budget für 2024, 2025, 2026

UZN-Nr. 11-VIII-OZ-2023 Bürgermeistergehalt

UZN-Nr. 12 VIII-OZ-2023 Gehaltsleiter

UZN-Nr. 13 VIII-OZ 2023 Die Belohnung des stellvertretenden Bürgermeisters

UZN-Nr. 14 -VIII-OZ -2023 Vergütung an die Vorsitzenden der OZ-Kommissionen der Gemeinde Častá

UZN-Nr. 15 -VIII –; OZ –; 2023 Bau eines Lehrpfades

UZN-Nr. 16 ; VIII-OZ- 2023 Ergänzung der Kommission des Gemeinderats durch neue Mitglieder

UZN-Nr. 17 -VIII- OZ-2023 Öffentliche Anhörung der Bürger

Tonaufnahme

Genehmigte VZN der Gemeinde Častá Nr. 5/2023 auf die örtliche Grundsteuer ab 01.01.2024

VZN-Nr. 5/2023, Design-VZN-c.-1-2022-o-Förderung-Schulen. 2/2012 in der Fassung der VZN-Nr. 5/2019 a VZN č. 4/2022 o miestnej dani z nehnuteľnosti upravuje sadzbu daní v nadväznosti na mieru inflácie vyhlásenej Štatistickým úradom SR t.j. Erhöhung des Grundsteuersatzes in der Gemeinde Častá ab 01.01.2024 WO 12,8%.

Znenie schváleného VZN č. 5/2023 vrátane dôvodovej správy a Úplne znenie VZN č. 2/2012 v prílohách tu:

VZN-Nr. 5-2023 DZN_schválené

VZN č.5-2023 –; DzN od 1.1.2024 Design-VZN-c.-1-2022-o-Förderung-Schulen