Zum Inhalt springen Zur linken Seitenleiste springen Zur rechten Seitenleiste springen Zur Fußzeile springen

Ankündigungen

Herausforderung -, ein. s. ; fordert das Entfernen und Beschneiden von Bäumen und anderer Vegetation

Herausforderung -, ein. s. Herausforderung -, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31.01.2023

→ Výzva čítať ←

Oznam –; vývoz komunálneho odpadu v pondelok 14.11.2022

Obecný úrad Častá oznamuje občanom, že nová vývozná spoločnosť OLO bude v pondelok 14.11. 2022 kommunale Abfälle sammeln. Wir fragen die Bürger, aby v tento deň vyložili na ulicu všetky nádoby, plné aj prázdne. Po vývoze prosíme občanov, aby tieto nádoby nechali na ulici, lebo budú pracovníkmi obce postupne zbierané. Po tomto vývoze odpad už dávajte do nových načipovaných nádob.

Upozorňujeme obyvateľov na ulici Fándlyho a Na vŕšku, Wo sind die Mehrfamilienhäuser, že je potrebné zdemontovať zámky z 1100 l kontajnerov a namontovať ich na nové načipované kontajnery.

Oznam –; distribúcia žltých a modrých vriec do domácností

Obecný úrad Častá oznamuje občanom, Monat žlté vrecia na plasty v počte 4 ks a modré vrecia na papier v počte 2 ks na domácnosť pre potreby občanov do konca roku 2022 bude obec doručovať do domácností od pondelka 14.11.2022 počas zbierania starých nádob. Žlté a modré vrecia na celý rok 2023 doručí obec občanom koncom decembra 2022.

Jesenná deratizácia na verejných priestranstvách Obce Častá

Wir informieren die Bürger, že na základe výzvy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na vykonanie jesennej deratizácie, An 09.11.2022 profesionálna firma zabezpečujúca deratizáciu rozmiestnila deratizačné stanice proti hlodavcom (čierne plastové skrinky označené výstražnou nálepkou) na verejných priestranstvách a pri kontajneroch na odpad.

Žiadame občanov aby s kladenými deratizačnými prostriedkami nemanipulovali – nevyhadzovali ich a zvýšili opatrnosť v dohľade nad maloletými deťmi a v starostlivosti o domáce zvieratá, ktoré by mohli prísť do kontaktu s deratizačnými stanicami.

Oznámenie o začatí prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie “;Änderungen und Ergänzungen Nr. 2 Územného plánu regiónu –; Bratislavský samosprávny kraj”;

Bratislavský samosprávny kraj v zmysle svojej pôsobnosti podľa § 4 Odds. 1/ písm. 3 zákona č. 302/2001 z.z. o samospráve vyšších územných celkov a v súlade s § 22 a § 31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavenom poriadku v znení neskorších predpisov oznamuje začatie prerokovania návrhu “;Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu regiónu –; Bratislavský samosprávny kraj”; ; bližšie informácie v prílohe:

BSK –; Änderungen und Ergänzungen Nr. 2 ÚP –; Tatiana Sallaiová -