Zum Inhalt springen Zur linken Seitenleiste springen Zur rechten Seitenleiste springen Zur Fußzeile springen

Offizieller Vorstand

Protokoll, Auflösungen, Auszug aus der Resolution aus I. regelmäßige öffentliche Sitzung der OZ an diesem Tag statt 14.03.2024

UZN-Nr. 1-I.OZ –; 2024 Zriadenie návrhovej komisie Obecného zastupiteľstva v Častej

UZN-Nr. 2-I. -OZ –; 2024 Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva v Častej

UZN-Nr. 3-I. -OZ –; 2024 Kontrolle der Umsetzung von Beschlüssen

UZN-Nr. 4 -I.- OZ-2024 Verejné vypočutie občanov

UZN-Nr. 5-I.-OZ-2024 Dotácie občianskym združeniam

UZN-Nr. 6-I.-OZ-2024 Projektové zámery

UZN-Nr. 7-I.-OZ-2024 Informácia k realizácii –; ambulancia, chodník

UZN-Nr. 8-I.-OZ-2024 Úprava rozpočtu k investíciám obce-ZŠ s MŠ

UZN-Nr. 9-I.-OZ-2024 Správa hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly nakladania s majetkom obce a uzatvorených zmlúv o prevode majetku obce Častá v roku 2022 pri výstavbe stavby ,,Rozšírenie priestorových kapacít MŠ Častá prístavbou”;

UZN-Nr. 10-I.-OZ-2024 Prenájom pozemku –; terasa a pergola –; Kaviareň pod Vežou

UZN-Nr. 11-I.-OZ- 2024 Ergänzung der Kommission des Gemeinderats durch neue Mitglieder

UZN-Nr. 12-I.-OZ-2024 Zmluva o zriadení vecného bremena medzi obcou Častá a Západoslovenská distribučná, wie.

UZN-Nr. 13ein)-I.-OZ-2024 Oprava znenia Uzn. Grundsätze der Vermögensverwaltung der Gemeinde Častá. 12 -VIII/OZ/2023.

UZN-Nr. 13B)-I.OZ -2024 Oprava chyby v písaní v Uzn. č.10-VIII-OZ-2023

Výpis uznesení z I. Treffen der OZ 14.03.2024

Minuten von I.OZ 14.03.2024

Tonaufnahme