Zum Inhalt springen Zur linken Seitenleiste springen Zur rechten Seitenleiste springen Zur Fußzeile springen

Protokoll, Beschlüsse und ein Auszug aus den Beschlüssen von IX. regelmäßige öffentliche Sitzung der OZ an diesem Tag statt 20.12.2022

Zápisnica z IX.OZ 2022

Výpis uznesení IX.OZ 2022

UZN-Nr. 1-IX 2022 Zriadenie návrhovej komisie

UZN-Nr. 2-IX 2022 Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva

UZN-Nr. 3-IX 2022 Zloženie sľubu poslanca OZ Častá

UZN-Nr. 4-IX-OZ-2022 Kontrola plnenia uznesení.

UZN-Nr. 5-IX-OZ-2022 Verejné vypočutie občanov

UZN-Nr. 6-IX-OZ Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť rokovania OZ

UZN-Nr. 7-IX 2022 Doplnenie komisie obecného zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce Častá

UZN-Nr. 8 ; IX 2022 Doplnenie komisií obecného zastupiteľstva o nových členov

UZN-Nr. 9-IX 2022 Určenie ďalšieho sobášiaceho OZ Častá

UZN-Nr. 10-IX-OZ-2022 Úprava rozpočtu obce č. 3-2022_final

UZN-Nr. 11-IX-2022 Schválenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený Kameň na roky 2021 -2027 IMG_2858_Ergebnis 2030

UZN-Nr. 12-IX-OZ-2022 Zhodnotenie stavu zákonnosti VZN

UZN-Nr. 13-IX-OZ-2022 Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. ein halbes Jahr 2023 hlavného kontrolóra

UZN-Nr. 14-IX 2022 Dopravné riešenie križovatky ulíc Hlavná a Zámocká – aktualizácia spoluúčasti a dodatku k zmluve

UZN-Nr. 15-IX 2022 Informácia o priebehu stavebných prác na Základnej škole Častá, verejné obstarávanie na nového zhotoviteľa, zmluvné zabezpečenie stavebného materiálu

UZN-Nr. 16-IX-OZ-2022 MŠ

UZN-Nr. 17-IX-OZ-2022 Zmeny a doplnky územného plánu obce

Tonaufnahme