Zum Inhalt springen Zur linken Seitenleiste springen Zur rechten Seitenleiste springen Zur Fußzeile springen

Protokoll, Auflösungen, Auszug aus der Auflösung und Audioaufnahme aus II. regelmäßige öffentliche Sitzung der OZ an diesem Tag statt 06.06.2024

Zápisnica OZ 06.06.2024

bod č. 2 UZN-Nr. 1- II.OZ –; 2024 Voľba návrhovej komisie Obecného zastupiteľstva

bod č. 3 UZN-Nr. 2-II. -OZ –; 2024 Genehmigung des Sitzungsprogramms des Gemeinderats

bod č. 4 UZN-Nr. 3 -II. -OZ –; 2024 Kontrolle der Umsetzung von Beschlüssen

bod č. 5 UZN-Nr. 4 -II.- OZ-2024 verejné vypočutie občanov

bod č. 6 UZN-Nr. 5 -II.- OZ-2024 dotácie MFSR

bod č. 7 UZN-Nr. 6 -II.- OZ-2024 Optická sieť Zmluva Slovanet

bod č. 8 UZN-Nr. 7 -II.- OZ-2024 Záverečný účet v

bod č. 8 Jahresabschluss der Gemeinde Častá. 2023

bod č. 8 ZU 2023 stanoviskoHK

bod č. 9 finančné vyhodnotenie projektov ZŠ a MŠ

bod č. 9 UZN-Nr. 8 -II.- OZ-2024 financovanie ZŠ a MŠ

bod č. 10 UZN-Nr. 9 -II.- OZ-2024 schválenie žiadosti p. Jáchymová a p. Klásek a KZ v

bod č. 10 Zverejnenie zámeru prevodu NM obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

bod č. 13 UZN-Nr. 10-II-OZ-2024 Zmluva o zriadení vecného bremena.-

bod č. 14 UZN-Nr. 11 -II.- OZ-2024 udelenie súhlasu s Uzatvorením Zmluvy o podnájme -ambulancia ortotetické centrum

bod č. 15 UZN-Nr. 12 -II.- OZ-2024 aktualizácia Zmluvy Radiolan Slovanet, poverenie starostu podpisom v

bod č. 16 UZN-Nr. 13 -II.- OZ-2024 Kapitálové výdavky – vodozádržné opatrenia a prístrešok na hasičskej zbrojnici

Auszug aus der Resolution von OZ 06.06.2024

Zvuková nahrávka OZ 6.6.2024 1.ZONE EINFAMILIENHÄUSER - Block 14 / o

Zvuková nahrávka OZ 6.6.2024 2.ZONE EINFAMILIENHÄUSER - Block 14 / o

 ;