Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Dotazník

Vážení občania, 

obecný úrad a zastupiteľstvo obce Častá majú záujem pri svojej rozhodovacej činnosti vychá-dzať aj z relevantných údajov a požiadaviek občanov. V tejto súvislosti sme pripravili dotazník k vy-braným aspektom života v obci, na ktoré by obec rada spoznala Vaše názory a odpovede. Vyplnený anonymný dotazník, prosím, doručte na obecný úrad do schránky vo vestibule alebo do schránky na budove obecného úradu, alebo ho môžete vyplniť aj elektronicky prostredníctvom vytvoreného linku na internetovej stránke obce v termíne do 31. mája 2023. Spracované výsledky zverejníme na so-ciálnych sieťach obce Častá a v nasledujúcom čísle Informačníka. Odpovede, prosím, krúžkujte, v určených otázkach doplňte aj prioritu číslicou, alebo napíšte Váš návrh. Za Váš čas, podnety a spolu-prácu vopred ďakujeme!” 

František Kašický, starosta obce Častá 

  1. V obci Častá mám:

  2. Pohlavie:

  3. Vek:

  4. Ktoré z uvedených faktorov pozitívne ovplyvňujú kvalitu Vášho života v obci ?

  (možnosť vybrať viacero)


  5. Ktoré z uvedených faktorov negatívne ovplyvňujú kvalitu Vášho života v obci ?


  6. Aké sú Vaše návrhy v oblasti investičnej výstavby v obci – čo by sa malo v obci vybudovať ale-bo dobudovať?

  7. Ste spokojný/a s kultúrnym vyžitím v obci?

  8. Aké sú Vaše návrhy v oblasti zlepšenia kultúrnej činnosti v obci?

  9. Mala by obec zriadiť za účelom dokumentovania histórie a zachovania kultúrneho dedičstva pamätnú izbu/múzeum obce?

  10. Mal by sa v obci vybudovať kultúrny/spoločenský dom?

  11. Mal by sa zachovať/obnoviť v obci amfiteáter?


  12. Je v obci dostatok športovísk?

  13. Aké športoviská by sa mali v obci dobudovať alebo vybudovať?

  14. Aké sú Vaše návrhy v oblasti zlepšenia športovej činnosti v obci?

  15. Mala by obec investovať do budovania cyklotrás?

  16. Malo by sa v obci obnoviť kúpalisko?

  17. Aké iné využitie areálu kúpaliska navrhujte?


  18. Je v obci dostatok detských ihrísk?

  19. Kde/v ktorej lokalite by sa mali byť budované ďalšie detské ihriská?

  20. Sú v obci možnosti pre aktivity mládeže?

  21. Aké sú Vaše návrhy v oblasti zlepšenia/vytvorenia možností pre aktivity mládeže v obci?

  22. Sú v obci vytvorené podmienky na podporu seniorov?

  23. Ste za vybudovanie denného stacionáru pre dôchodcov v obci?

  24. Aké sú Vaše návrhy v oblasti zlepšenia/vytvorenia možností pre podporu seniorov v obci?

  25. O akých ďalších lekároch/ambulanciách by mala obec uvažovať pri svojom úsilí v rozvoji po-skytovaných služieb v oblasti zdravotnej starostlivosti? (možnosť zakrúžkovať viacero):


  26. Je dostatočná informovanosť o činnosti a aktivitách v obci?

  27. Prostredníctvom ktorých médií by mala obec informovať o činnosti a aktivitách?
  (možnosť označiť viacero)

  28 Ste za vybudovanie zberného dvora v obci?

  29. Ktoré z nižšie uvedených aktivít považujete v obci za prioritné riešiť ? (pri návrhoch označte číslom od 1 – najvyššia priorita)

  - dokončenie výstavby a prístavby Základnej školy s materskou školou

  - vybudovanie chodníka na Štefanovskej ulici

  - vybudovanie kultúrneho domu v obci

  - vyasfaltovanie Fándlyho, Sokolskej a Záhradníckej ulice

  - odvodnenie a riešenie kanalizácie Fándlyho ulice

  - vybudovanie chodníka na Družstevnej ulici

  - dobudovanie kanalizácie v obci v rámci ďalších etáp

  - rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci

  - budovanie nájomných bytov

  - vybudovanie pumptracku

  - obnova historických pamiatok a budov vo vlastníctve alebo správe obce

  - vybudovanie križovatky s prechodom na Družstevnú ulicu

  - riešenie križovatky na Fándlyho ulicu

  - vybudovanie kamerového systému v obci

  - obnova autobusových zastávok v obci

  - zriadenie denného stacionáru v obci

  - vybudovanie zberného dvora

  - budovanie ďalších detských ihrísk

  - budovanie cyklotrás

  - rozšírenie kapacít zdravotného strediska/budovanie ďalších ambulancií

  30. Priestor na individuálne postrehy a návrhy, ktoré nie sú obsiahnuté v bodoch 1. - 29.