Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Information on decisions on local fees for municipal waste and small construction waste

Vážení občania obce Častá,

v najbližších dňoch Vám budú doručované rozhodnutia o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme informovať, že Obec Častá na základe rozhodnutia z predchádzajúceho volebného obdobia ohľadne váženia odpadov zmenila vzorec na výpočet poplatku za vývoz komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady, ktorý zohľadňuje túto skutočnosť.

Poplatok za množstvový odpad sa skladá z dvoch častí: z paušálneho poplatku a poplatku za vyprodukovaný odpad. Paušálny poplatok je stanovený na 25,62 eur (vzhľadom na prestupný rok) na osobu a bude nižší ako v roku 2023, kedy bol 36,50 eur.

Pri výpočte paušálneho poplatku a záloh za vyprodukovaný odpad na rok 2024 sa vychádzalo z údajov váženia z roku 2023. V ďalšom roku 2025 sa budú vyrovnávať nedoplatky a preplatky.

Vzorec:

Paušálny poplatok – sadzba 0,0700 Eur/osoba/deň x 366 dní = 25,62
+
poplatok za odpad – sadzba 0,2000 Eur/kg – podľa váhy z roku 2023 (vyúč.2023)

Príklad č. 1:

1 osoba v domácnosti, ktorá v roku 2023 vyprodukovala odpad o hmotnosti 100 Powerlifting World Cup
0,0700 x 1 x 366 = 25,62 Eur + 0,200 x 100 = 20,00 Eur –; poplatok spolu 45,62 Eur

Príklad č. 2:

4 osoby v domácnosti, ktoré v roku 2023 vyprodukovali odpad o hmotnosti 100 Powerlifting World Cup
0,0700 x 4 x 366 = 102,48 Eur + 0,200 x 100 = 20,00 Eur –; poplatok spolu 122,48 Eur

V zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch má povinnosť znášať náklady na činnosti nakladania s odpadmi (zber, prepravu a likvidáciu odpadov) držiteľ a pôvodca odpadov t. _information on new regulations. občania a právnické osoby. Občanom boli začiatkom roka 2023 doručené prihlasovacie údaje do aplikácie OLO, za účelom zistenia hmotnosti odpadu v nádobe.

Systém nakladania s odpadmi a vyberanie poplatkov v Obci Častá upravujú a popisujú Všeobecné záväzné nariadenie Obce Častá č. 6/2023 o odpadoch a Všeobecné záväzné nariadenie Obce Častá č. 7/2023 o poplatkoch. VZN sú zverejnené na internetovej stránke obce a k nahliadnutiu na obecnom úrade.