Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Hasiči a rok 2016

   Za obdobie roka 2016 uskutočnili príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku   z hasičských staníc   v Pezinku a v Senci spolu 678 výjazdov. V okrese Pezinok to bolo 353. Z celkového počtu výjazdov bolo  k požiarom 223 (okres Pezinok 114, okres Senec109). Technických zásahov bolo 203 a zásahov pri dopravných nehodách bolo 119 (okres Pezinok 84 a okres Senec 115). Pri úniku nebezpečných látok zasahovali hasiči 14 krát. Pre zvýšenie odborných znalostí a fyzickej zdatnosti uskutočnili hasiči 18 taktických a previerkových cvičení.

Celková priama škoda pri požiaroch bola 269 650 €. Rýchlym a profesionálnym zásahom uchránili hasiči pri požiaroch 1 468 675 €.

Medzi časté príčiny vzniku požiarov patria aj naďalej fajčenie, vypaľovanie trávy a suchých porastov, spaľovanie odpadov a odpadkov.

Podľa štatistického zisťovania najviac požiarov vzniklo medzi 13 – 14 (12 požiarov) a 15 – 16 hodinou (11 požiarov), viď. grafické znázornenie počtu požiarov v priebehu 24 hodín.

hasici

 

Neoddeliteľnou súčasťou okresného riaditeľstva je oddelenie požiarnej prevencie, ktoré  vykonáva kontrolnú činnosť u právnických a fyzických osôb – podnikateľov, v obciach vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, posudzuje projektové dokumentácie stavieb z hľadiska požiarnej bezpečnosti. Taktiež prejednáva priestupky voči fyzickým osobám   a ukladá pokuty za porušenie predpisov na úseku ochrany pred požiarmi.

Za obdobie roka 2016 bolo vykonaných spolu 218 protipožiarnych kontrol, pri ktorých bolo zistených 1409 nedostatkov. Hlavným zameraním kontrolnej činnosti bolo zabezpečenie ochrany pred požiarmi v objektoch právnických osôb a fyzických osôb  – podnikateľov, ktorí poskytujú ubytovacie služby. Pri kontrolách boli uložené 2 pokuty a uložená bola  1  bloková pokuta.   V oblasti stavebnej prevencie (stavebné, kolaudačné konania) vydalo okresné riaditeľstvo 1419 stanovísk. Na obciach bolo vykonaných 12 komplexných a 4 následné kontroly.

   V  preventívno – výchovnej oblasti okresné riaditeľstvo zabezpečilo rôzne akcie pre deti, mládež a verejnosť. V spolupráci s Dobrovoľnou požiarnou ochranou Pezinok – mesto,  Policajným zborom SR, Mestskou políciou Pezinok a  Malokarpatským múzeom v Pezinku,    bol zorganizovaný deň hasičov. Oslavy svätého Floriána – patróna hasičov sa uskutočnili na námestí v Pezinku, kde bola prezentovaná  práca hasičov, technika a ukážky polície. Oddelenie požiarnej prevencie zorganizovalo v júni  súťaž pre školákov, ktorá pozostávala zo štyroch disciplín – vedomostný test , hod loptičkou na cieľ, skladanie puzzle a striekanie vodou na cieľ.  Tak ako v rokoch minulých aj v roku 2016 vykonávali príslušníci   besedy spojené s ukážkami práce hasičov a  techniky priamo na základných a materských školách okresov Pezinok a Senec  a exkurzie na hasičských staniciach v Pezinku a v Senci.  

Podobnými akciami by sme chceli  prispieť k informovanosti detí a občanov o fyzicky ale aj psychicky náročnej práci hasičov aj  v roku 2017.

Zároveň by sme chceli občanom popriať v novom roku  veľa zdravia, šťastia, lásky a porozumenia a aby sa s hasičskou technikou stretávali iba na ukážkach, cvičeniach a súťažiach a aby pomoc hasičov potrebovali čo najmenej.

 

 

e.o.