Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Informácia k rozhodnutiam o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Vážení občania obce Častá,

v najbližších dňoch Vám budú doručované rozhodnutia o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme informovať, že Obec Častá na základe rozhodnutia z predchádzajúceho volebného obdobia ohľadne váženia odpadov zmenila vzorec na výpočet poplatku za vývoz komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady, ktorý zohľadňuje túto skutočnosť.

Poplatok za množstvový odpad sa skladá z dvoch častí: z paušálneho poplatku a poplatku za vyprodukovaný odpad. Paušálny poplatok je stanovený na 25,62 eur (vzhľadom na prestupný rok) na osobu a bude nižší ako v roku 2023, kedy bol 36,50 eur.

Pri výpočte paušálneho poplatku a záloh za vyprodukovaný odpad na rok 2024 sa vychádzalo z údajov váženia z roku 2023. V ďalšom roku 2025 sa budú vyrovnávať nedoplatky a preplatky.

Vzorec:

Paušálny poplatok – sadzba 0,0700 Eur/osoba/deň x 366 dní = 25,62
+
poplatok za odpad – sadzba 0,2000 Eur/kg – podľa váhy z roku 2023 (vyúč.2023)

Príklad č. 1:

1 osoba v domácnosti, ktorá v roku 2023 vyprodukovala odpad o hmotnosti 100 kg
0,0700 x 1 x 366 = 25,62 Eur + 0,200 x 100 = 20,00 Eur – poplatok spolu 45,62 Eur

Príklad č. 2:

4 osoby v domácnosti, ktoré v roku 2023 vyprodukovali odpad o hmotnosti 100 kg
0,0700 x 4 x 366 = 102,48 Eur + 0,200 x 100 = 20,00 Eur – poplatok spolu 122,48 Eur

V zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch má povinnosť znášať náklady na činnosti nakladania s odpadmi (zber, prepravu a likvidáciu odpadov) držiteľ a pôvodca odpadov t. j. občania a právnické osoby. Občanom boli začiatkom roka 2023 doručené prihlasovacie údaje do aplikácie OLO, za účelom zistenia hmotnosti odpadu v nádobe.

Systém nakladania s odpadmi a vyberanie poplatkov v Obci Častá upravujú a popisujú Všeobecné záväzné nariadenie Obce Častá č. 6/2023 o odpadoch a Všeobecné záväzné nariadenie Obce Častá č. 7/2023 o poplatkoch. VZN sú zverejnené na internetovej stránke obce a k nahliadnutiu na obecnom úrade.