Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Kompostéry

 Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou 

 www.op-kzp.sk 

Názov projektu Názov projektu: Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO v obci Častá 

Kód projektu: 310011L471 

Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Častá 

Stručný popis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Častá. Hlavnou aktivitou projektu je „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov“. Realizácia hlavnej aktivity projektu sa predpokladá na 6 mesiacov. Za uvedené obdobie dôjde k obstaraniu 850 kompostérov pre domácnosti a 3 pre obec. Poskytnutím kompostérov občanom sa zjednoduší prístup k možnosti zhodnocovať BRKO a rátame s nárastom jeho zhodnotenia. Realizovaním projektu sa zlepší životné prostredie a to hlavne odstránením divokých skládok domového biologicky rozložiteľného odpadu a ukončenie spaľovania zelene z parkov a záhrad.. 

Hlavnou aktivitou projektu je „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov“. Realizácia hlavnej aktivity projektu sa predpokladá na 6 mesiacov. Za uvedené obdobie dôjde k obstaraniu 850 ks 1050 l kompostérov pre domácnosti a 3 ks 1050 l kompostérov pre obec. Poskytnutím kompostérov občanom sa zjednoduší prístup k možnosti zhodnocovať BRKO a rátame s nárastom jeho zhodnotenia. Kompostéry budú umiestnené na záhradách občanov vlastniacich rodinné domy a pri obecných budovách, ktoré produkujú BRKO (MŠ, ZŠ, KD). 

Realizácia projektu je v súlade s PHSR obce a jej prioritnými rozvojovými oblasťami. Projekt je tak isto v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 -2020, PO 5: Životné prostredie, zmeny klímy a obnoviteľné zdroje energie. Aktivita má za cieľ dosiahnuť zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podporiť predchádzanie vzniku odpadov. Projekt je v súlade s Programom odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020 a prispeje k naplneniu cieľa pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady – do roku 2020 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na 35% z celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995. 

Po ukončení realizácie projektu bude udržateľnosť projektu zabezpečená prostredníctvom VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Častá. VZN vymedzuje práva a povinnosti orgánov obce, pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti nakladania s komunálnym odpadom vrátane jeho zberu a prepravy. Obec vypracuje systém na protokolárne odovzdanie kompostérov domácnostiam, ako aj bude zabezpečovať kontrolu technického stavu a využitia kompostérov. Od realizácie projektu žiadateľ očakáva zníženie objemu komunálneho odpadu, čo bude mať pozitívny vplyv na rozpočet obce, z ktorého sa spolufinancuje zvoz a zneškodnenie odpadu. Realizovaním projektu sa zlepší životné prostredie a to hlavne odstránením divokých skládok domového biologicky rozložiteľného odpadu (nekontrolovateľný hnilobný proces), ukončenie spaľovania zelene z parkov a záhrad. 

Zazmluvnená výška NFP: 95 284,05 EUR 

Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO v obci Častá