Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Ocenenie vybraných členov športových klubov obce Častá

V piatok 27.1.2017 o 18:00 bolo na obecnom úrade v obci Častá slávnostné odovzdanie cien vybraným členom športových klubov v Častej.

Obecné zastupiteľstvo spolu so starostkou obce vždy bolo aj je naklonené k podpore športových aktivít v obci a to formou dotácií pre jednotlivé kluby,  formou podpory športových podujatí a taktiež formou starostlivosti o športové zariadenia v obci. Rozdelenie finančných prostriedkov pre športové kluby navrhuje komisia pre šport a mládež pri obecnom zastupiteľstve a navrhnutú výšku potom schvaľuje OZ.

V Častej podporujeme tieto športové kluby:

  • Futbalový klub FC Slovan Častá
  • Klub Slovenských turistov Častá
  • KHAN klub karate Častá
  • Športový klub SPC Častá
  • Kynologický klub Častá
  • Klub BTC Častá (beh, tenis, cyklistika je najmladším klubom )

V krátkosti z predložených správ o činnosti jednotlivých klubov spomeniem :
TJ Slovan Častá každoročne odohrá viacero zápasov na domácom ihrisku, ale i na ihriskách iných obcí . Taktiež usporadúva súťaže v mini-futbale. V A – mužstve je v súčasnosti registrovaných cca 34 dospelých hráčov, žiacke mužstvá navštevuje 26 hráčov, detské družstvo- prípravkári tvorí 19 členov.Členovia klubu sa starajú a udržujú areál futbalového ihriska, ktoré slúži aj na iné podujatia ako, Mraznické chodníčky, Častovská 50 tka, slúži pre žiakov ZŠ a pre širokú verejnosť .
Futbalový klub Slovan Častá navrhol za rok 2016 oceniť – p. Ing. Pavol Minárik, funkcionára klubu, dlhoročná práca v klube a na SFZ, a za práca s mládežou

Klub slovenských turistov Častá má členov cca 35. Medzi najznámejšie aktivity patria : Lyžiarsky prejazd Doľany – Častá. V oblasti lyžovania nesmieme opomenúť budovanie bežeckých lyžiarskych dráh v zimných obdobiach a reprezentácia Častej na Bielej stope . Najznámejším podujatím je tradičná Častovská 50-tka (8.mája) ktorá každoročne s účasťou už viac ako 700 štartujúcich je najmasovejšou aktivitou tohto klubu, ďalej septembrový vytrvalostný beh Mraznické chodníčky a Účasť na rôznych turistických zrazoch ,pochodoch a prechodoch.
Klub Slovenských turistov Častá navrhol za rok 2016 oceniť p. – Božena Kurkinová, za dlhodobú prácu v klube s mládežou

Silový trojboj ŠK SPC Častá, už oslávil v r.2016 svoje 25, výročie od založenia klubu , aktuálny počet členov 105 . Klub sa zúčastňuje na viacerých významných podujatiach doma i v zahraničí. Súťažná činnosť je zameraná na obsadenie domácich súťaží najmä Majstrovstiev Slovenska. Zo zahraničných súťaží eminentným záujmom klubu sú Majstrovstvá Európy, a Majstrovstvá Sveta, ďalej rôzne pohárové súťaže doma i v zahraničí. Významnou súťažou je organizovanie Grand Prix Slovakia na domácej pôde v Častej, ktorá sa koná v telocvični ZŠ. Prezident klubu zastáva významnú funkciu Viceprezidenta v SAFKST.
Športový klub SPC ČASTÁ navrhol za rok 2016 oceniť , klub ako celok za reprezentáciu Častej.

Khan klub karate počet členov cca 42 členov. Zúčastňuje sa najmä tréningových procesov, ktoré sú v telocvični ZŠ Častá. Ďalej aktivít na krajskej súťaži BUK, na súťažiach karate v Trnave, na Majstrovstvách Slovenska, Grand Prix Slovakia a iných, často s cennými medailovými umiestneniami. Klub sa situuje okrem domácich súťaží i na aktivity v ČR. V Častej usporadúvajú každoročne : skúšky karate pre deti, mládež a členov za účasti skúšobných komisárov, súťaže (MDD a Mikuláša). Zúčastňujú sa organizačných a rozhodcovských povinností na krajských súťažiach, ktoré usporadúva BUK (4 – 5x ročne). Dvaja tréneri sú oi evidovaný i vo Svetovej federácii karate WKF.
Khan klub karate Častá navrhol za rok 2016 oceniť – Marek Rybárik, za reprezentáciu Častej a dosiahnuté výsledky

Kynologický klub s počtom členov cca 49, s rodinnými príslušníkmi okolo 79, ktorí tvoria akúsi rodinu. Klub organizuje počas celého roka pravidelné výcviky a súťaže v Častej v areáli Kynologického klubu o ktorý sa aj stará . So štvornohými kamarátmi sa zúčastňujú aktivít i mimo rámca obce.
Kynologický klub Častá, navrhol za rok 2016 oceniť – p. Ladislav Nitschneider, za dlhodobobú a aktívnu prácu na rozvoji Kynologického klubu Častá, dosiahnuté úspechy na kynologických súťažiach, za prácu s mládežou a reprezentáciu obce Častá na spoločensko-športových s prezentačných podujatiach.

Klub BTC Častá (beh, tenis, cyklistika je najmladším klubom ) zorganizoval 0-tý ročník Častovského cyklookruhu so 170 reg. cyklistami , ale iné cykloturistické a bežecké podujatia v okolí Častej a aj  mimo Častej .