Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznam – Zmena organizácie dopravy od 30.8. 2023, začiatok školského roku – 4.9. 2023

Riaditeľstvo základnej školy a Obecný úrad Častá ako zriaďovateľ, oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2023/24 sa uskutoční 4.9.2023.


POZOR !!! Milí rodičia a žiaci venujte prosím pozornosť nasledujúcemu oznamu: Nakoľko budú prebiehať realizačné práce – budovanie komunikačnej trasy, vjazd, a ostatné stavebno–rekonštrukčné práce, do odvolania príchod (aj odchod) do školy bude možný len cez AMFITEÁTER – z ulice Kíperská – prechod bude zabezpečený panelmi – vyznačený koridor, ktorý bráni prístupu do celého areálu amfiteátra, trasa ďalej pokračuje cez umelé ihrisko v areáli školy až po zadný vchod do hl. budovy školy.


Prísny zákaz – vstupu do areálu školy aj amfiteátra na bicykloch, kolobežkách, pohybu v bezprostrednom okolí staveniska. Vstup na stavenisko zakázaný.


Prosíme rešpektovať a dodržiavať pokyny a usmernenia na zabezpečenie plynulého a bezpečného príchodu a odchodu žiakov na zaistenie BOZP, viď pokyny nižšie
Prosíme sledovať zmeny a obmedzenie dopravy – jednosmerná Kíperská ulica a zákaz státia –plynulý prechod áut bez parkovania, len vystúpenie detí!!! – vidˇ. schémy. Ďakujeme za odbornu pomoc, riešenie a realizáciu miestnej spoločnosti Signatech.

HARMONOGRAM


4. septembra 2023
Od 7:50 – 8:00 hod
– príchod žiakov 3.-9.ročníka – zhromaždia sa v jednotlivých triedach hl. budova,
– príchod žiakov 2. a 1. ročníka – Farský dom
8:00 hod – slávnostné otvorenie školského roka – slávnostný príhovor riaditeľa školy,
8:50 – ukončenie slávnostného otvorenia školského roka a odchod žiakov 2.-9. ročníka domov
9:00 – Slávnostné pasovanie prvákov
9:00 – sv. omša v Kostole sv. Imricha
Stravovanie v školskej jedálni a činnosť ŠKD sa začína 5.9.2023. (Ranný ŠKD až po zistení záujmu.)
Školská jedáleň bude vydávať obedy pre žiakov ZŠ od utorka 5.9.2023 na základe odovzdaného vypísaného zápisného lístka – PRIHLÁŠKY NA STRAVOVANIE, ktorý žiaci odovzdajú v pondelok 4.9.2023 vedúcej ŠJ.
Tešíme sa na vás.


Organizácia vyučovania nasledujúce dni:
5.-6.9.2023
– vyučovanie pre 1.-4. ročník – 8,00 – 11,35 hod. (4 vyučovacie hodiny s TU)
– vyučovanie pre 5.-9. ročník – 8,00 – 12,35 hod. (5 vyučovacích hodín s TU)
Od 7.9. 2023 – vyučovanie pre 1.-9. ročník prebieha podľa rozvrhu hodín.


POKYNY NA ZAISTENIE BOZP V AREÁLI ŠKOLY PLATNÉ DO UKONČENIA STAVEBNÝCH PRÁC


Právny základ:
Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Nariadenie vlády 396/2006 Z.z. nariadenie o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
1. Všetky osoby prechádzajúce cez koridory musia byť ostražité a mať zvýšenú pozornosť. Zákaz pozerania do telefónov počas pohybu cez koridory!
2. Prísny zákaz manipulácie s panelmi koridorov.
3. Prísny zákaz preliezania panelov koridorov.
4. Prísny zákaz vyliezania na lešenia, ohradenia a iné časti stavby, kde hrozí riziko pádu.
5. Prísny zákaz vstupu na stavenisko a do rozostavaných časti stavby.
6. Zákaz vstupu do ostatných priestorov amfiteátru z dôvodu rizika možného poškodenia zdravia, časti amfiteátra sú v havarijnom stave.
7. Pohyb po koridoroch musí byť plynulý. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom znemožňovať plynulý pohyb osôb po koridore a zároveň bezpečnú evakuáciu osôb v prípade vzniku požiaru. Pri obojsmernom pohybe po koridoroch sa spravidla pohybujú osoby po pravej strane.
8. Zákaz vyliezania a manipulácie na uskladňovaný stavebný materiál v okolí stavby a na stavenisku.
9. Všetci žiaci, rodičia, zamestnanci školy a osoby prítomné v škole, sú povinní dodržiavať pokyny na zaistenie BOZP počas celej doby ich platnosti až do odvolania. Porušenie pokynov sa považuje za porušenie právnych predpisov a disciplíny. Takéto porušenie môže byť sankcionované príslušnými spôsobmi.
10. Všetci žiaci, rodičia, zamestnanci školy a osoby prítomné v škole sú povinní dodržiavať pokyny na zaistenie BOZP, ktoré boli vydané riaditeľom školy alebo stavbyvedúcim mimoriadne, na základe zaistenia opatrení pri vykonávaní mimoriadnych činností (napr. dočasné zatarasenie koridoru kvôli prístupu stavebnej techniky).
11. Zákaz fajčenia v areáli školy, pri stavenisku a vo vytvorených koridoroch.
12. Zákaz nosenia obuvi na opätku, šľapiek a podobnej obuvi. Prosíme rodičov žiakov o zabezpečenie pevnej obuvi žiakov (tenisky, topánky)