Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov Obce Častá

Uverejnené: 04.11.2020 | 18:39 | sekretariat

Obec Častá, IČO 00304701, Hlavná 168/65, 900 89 Častá vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž podľa §§ 281 až 288 Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb.) a § 9a ods. 1 písm. a) ods. 9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti (pediatria), prípadne služieb zameraním podobných. Vyhlásenie a podrobné podmienky Obchodnej verejnej súťaže budú zverejnené aj na úradnej tabuli obce Častá. Bližšie informácie na tel. č. 0905 399 787, prípadne na tel. č. Obecného úradu Častá 033/6495427.

Podmienky VOS-Zdravotné stredisko

 

Máte záujem o zmenu územného plánu? Zašlite žiadosť do 30.11.2020

Uverejnené: 04.11.2020 | 10:05 | sekretariat

Obec Častá vyzýva všetkých záujemcov, ktorí majú záujem o zmenu územného plánu, aby zaslali Žiadosť o zmenu územného plánu na Obecný úrad Častá v termíne do 30.11.2020.

V žiadosti je potrebné uviesť aká zmena územného plánu je požadovaná a špecifikovať akého územia sa týka (uvedením parcelných čísel dotknutých pozemkov).

Všetky doručené žiadosti budú vyhodnotené z hľadiska, či sa jedná o drobnú zmenu (najmä bez nárokov na záber poľnohospodárskej pôdy) alebo o zmenu väčšieho rozsahu s uvedením odporúčania, ako ďalej postupovať vo vzťahu ku konkrétnej požadovanej zmene.

Vyhodnotenie bude následne predložené spracovateľovi Územno-plánovacej dokumentácie obce Častá, aby rozhodol, ktoré žiadosti budú alebo nebudú zaradené do návrhu zmien a doplnkov územného plánu.

Tlačivo :  Žiadosť

Žiadosti o zmenu územného plánu posielajte písomne:

a) Poštou, na adresu:

Obecný úrad Častá

Hlavná 168/65

900 89 Častá

b) Osobne:

Schránka na budove obecného úradu

c) E-mailom:

podatelna@casta.sk

 

Územný plán v Častej bude otvorený

Uverejnené: 29.10.2020 | 17:43 | sekretariat

Obec Častá otvára územný plán. Podnety a návrhy posielajte výhradne písomne poštou na adresu Obecného úradu Častá, e-mailom na adresu podatelna@casta.sk alebo v obálke do poštovej schránky umiestnenej na budove obecného úradu.

Kalendár akcií


« December 2020 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31