Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Pozvánka na verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Častej 26. júna 2019

Pozývame vás na verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Častej,  ktoré sa bude konať v stredu 26. júna 2019 o 18.00 hod. v zasadačke na 1. poschodí Obecného úradu v Častej 

 1. Otvorenie 
 2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej 
 3. Schválenie programu rokovania 
 4. Kontrola plnenia uznesení 
 5. Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce 
 6. Prerokovanie použitia a naplánovanie čerpania Rezervného fondu 
 7. Informácie o nadstavbe jedálne ZŠ Častá – postup projekčných prác 
 8. Návrh na spolufinancovanie projektu na rekonštrukciu multifunkčného ihriska v areáli Základne školy v Častej po pridelení dotácie 
 9. Prerokovanie možnosti upravenia dane z nehnuteľnosti v budúcom období 
 10. Upravenie harmonogramu zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Častej v druhom polroku r. 2019 
 11. Verejné vypočutie občanov 
 12. Rôzne 
 13. Záver 

Pozvánka s programom na riadne zasadnutie OZ v termíne 26.06.2019 v.r.