Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Pozvánka na verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Častej

Pozývame Vás na verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Častej, ktoré sa bude konať vo štvrtok 11. apríla 2019 o 18.00 hod.v zasadacej miestnosti na 1. poschodí Obecného úradu v Častej.

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Častej
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Návrh VZN č. 3/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce
 5. Žiadosťo opravu sochy sv. Floriána – informácia o zisťovaní na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky ohľadom možného poskytnutia finančných prostriedkov na opravu sochy
 6. Rozpočtové opatrenie starostu obce Častá č. 1/2019
 7. Informácie o nadstavbe jedálne ZŠ s MŠ Častá
 8. Informácia zo stretnutia s občanmi ohľadne lokality 24/o podľa Územnéh plánu obce Častá a výsledky rokovaní s Katastrálnym úradom v Pezinku a právnikom/súdnym znalcom z odboru stavebníctva, oboznámenie s výsledkom komunikácie so spracovateľom Územného plánu obce Častá
 9. Informácia o návrhu Dobrovoľného hasičského zboru Častá na vyčistenie nefunkčného bazénu v areáli bývalého kúpaliska v Častej
 10. Verejné vypočutie občanov
 11. Interpelácie poslancov
 12. Rôzne
 13. Záver

Mgr. Robert Lederleitner, v. r.

starosta obce Častá