Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Propozície 17. ročníka grantového programu Zelené oázy 2023

Ako môžete získať podporu pre váš projekt a ako ho prihlásiť do programu. 

Máte nápad, ktorý zlepší životné prostredie vo vašej obci alebo meste a dokážete ho uskutočniť dobrovoľníckou prácou, v ktorej spojíte sily s vašimi priateľmi, susedmi a známymi? 

Chcete upraviť park, ihrisko, turistický chodník alebo iné verejné priestranstvo vo svojom okolí? Chceli by ste vysadiť aleju či park alebo založiť záhradu či sad? Máte chuť postarať sa o prírodne alebo kultúrne zaujímavú lokalitu, vyčistiť potok či jazierko, upraviť a vyznačiť náučný chodník alebo pešiu trasu, zveľadiť školskú záhradu, vytvoriť učebňu v prírode? Možno je aj vo vašom okolí miesto, kam radi chodíte a vychutnávate si výhľad na okolitú krajinu a chceli by ste ho skrášliť, aby prilákal viac miestnych obyvateľov či turistov, alebo ho dať do poriadku a sprístupniť verejnosti. 

Ak áno, prihláste sa so svojím nápadom do 17. ročníka grantového programu spoločnosti SLOVNAFT, a.s., a Nadácie Ekopolis s názvom Zelené oázy. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., venuje do tohto ročníka programu sumu 60 000 eur, ktorá bude rozdelená medzi najlepšie projekty. 


Cieľ programu

Grantový program Zelené oázy podporuje aktívnych občanov v neziskových organizáciách, miestnych samosprávach, školských zariadeniach a centrách voľného času pri vytváraní, obnove alebo oživení ekologicky hodnotných lokalít a trás. Dôležitým cieľom programu je podpora spolupráce a partnerstiev na lokálnej úrovni medzi vyššie spomenutými subjektami. Program podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné lokality, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú ochranu prírody a trvalú udržateľnosť. 

Téma 17. ročníka Zelených oáz

S nápadom, spolu a zodpovedne (alebo # Spoludokážemeveľa)

Každý sa počíta! Každý dobrý nápad, každá pomocná ruka, každá aktivita, ktorá zlepší životné prostredie v meste či na vidieku. Sedemnásty ročník grantového programu Zelené oázy podporuje zodpovedné a udržateľné nápady, ktoré dnes spájajú ľudí pri formovaní pestrého prostredia v ktorom žijem, ale slúžiť bude aj budúcim generáciám. 

Dnes s vďakou užívame hodnoty prírodného a kultúrneho bohatstva, ktoré nám zanechali naši predkovia. Mnohí ľudia aj dnes cítia podobnú zodpovednosť voči budúcim generáciám. Prichádzajú s dobrými nápadmi a realizujú ich. Tvorivo pretvárajú mestské a vidiecke prostredie tak, aby bolo plné zelene a ekologicky citlivých a ľudsky príťažlivých riešení. Často jednoduchých, ale efektívnych, napríklad, ako priniesť do ulíc prirodzený tieň a ochladiť verejné priestranstvá pred zničujúcou horúčavou v letných mesiacoch, zadržiavať zrážkovú vodu a  využívať ju keď je jej nedostatok, vysádzať alebo revitalizovať parky, sady, záhrady.  Vytvárajme pestré prostredie a starajme sa oň tak dobre, aby v budúcnosti zhodnotilo našu energiu a ostalo tu pre radosť aj úžitok nasledujúcich generácií. 


Cieľové územia

Presne vymedzené zelené územia a trasy v intravilánoch, alebo v bezprostrednom okolí miest a obcí 
(verejné parky, oddychové zóny a ihriská, školské záhrady a parky, stojaté vodné plochy a vodné toky,  mokrade a biokoridory, trasy pre nemotorovú dopravu, náučné chodníky, prírodne a kultúrne zaujímavé lokality, nevyužívané, prípadne zanedbané plochy s potenciálom na ich využitie a pod.).

Grantový program podporuje

· výsadbu novej zelene a revitalizáciu pôvodnej zelene (hlavne drevín, ale aj trvalých trávnatých porastov, kvetov, ovocných a zeleninových kultúr, obnovu starých sadov, podporu pestovania krajových odrôd s cieľom zachovávať, alebo rozširovať genofond), 

· vytvorenie, alebo obnovu prvkov drobnej záhradnej a parkovej architektúry na verejných priestranstvách a vyhliadkových miestach, napríklad: stojany na bicykle, lavičky, stoly, prístrešky, mostíky, informačné panely a umelecké prvky, zariadenia slúžiace na oddych, pričom hodnotený je aj environmentálne prijateľný spôsob zhotovenia,

· vytváranie a zveľaďovanie produkčných záhrad, políčok a sadov na verejných plochách (obecné, školské, komunitné a pod.), podpora zadržiavania a opätovného využívania dažďovej vody pre potreby produkčných alebo okrasných záhrad,

· zadržiavanie zrážkovej vody a jej využívanie pri starostlivosti o vysadenú zeleň,

· zveľaďovanie lokalít, trás a chodníkov – vodných, cykloturistických, peších/ bežkárskych, konských, (vytvorenie a úprava náučných chodníkov a cyklochodníkov, budovanie zázemia pre rozvoj vodáckej turistiky a pod.),                                                                                                                                                                 

· čistenie verejných priestranstiev, vodných tokov a plôch, vrátane revitalizácie brehových porastov, 

· sprístupnenie a propagáciu prírodne, kultúrne a historicky zaujímavých lokalít, 

· prezentáciu lokálnych, regionálnych produktov

· zriadenie vhodných ukážkových priestorov na chov malých hospodárskych zvierat a včiel 
v kombinácii s vyššie uvedenými zelenými plochami, 

· sprístupnenie, úpravu a dotvorenie príťažlivých, hodnotných a zaujímavých lokalít v chránených, alebo inak krajinársky hodnotných územiach.

Výška grantu

Maximálna výška grantu pre jeden projekt je 5 000 eur. 

Pri zostavovaní rozpočtu, ktorý musí byť súčasťou projektu, vychádzajte z vašich reálnych potrieb.

Možnosti použitia finančných prostriedkov z grantu 

· výsadbový materiál, sadenice stromov, krov, rastlín, pri nákupe uprednostňujte pôvodné, alebo zdomácnené tradičné druhy drevín, krov a rastlín, maximálna odporúčaná cena za jednu sadenicu je 100 eur, vyššie náklady je potrebné presvedčivo zdôvodniť,

· pomocný výsadbový materiál a úpravy terénu, koly, pletivo, ochrana proti ohryzu, kotviaci materiál, substrát, hnojivo,  zavlažovacie vaky, mykorízne huby, mulčovacia štiepka z listnatých drevín, kamene, a pod., 

· pomôcky a materiál na šetrné hospodárenie s vodou, nádrže na vodu, fólie, povrchy na vsakovanie vody, atď,

· náradie a iné potreby, v objeme maximálne 10% z požadovaného rozpočtu,

· dopravné a prepravné náklady, pri nákupoch odporúčame zvoliť regionálnych dodávateľov, pokiaľ to nie je možné, je potrebné zdôvodniť to,

· predmety a prvky osadené na verejných priestranstvách, v súlade s environmentálnym zámerom 
projektu, 
resp. ich oprava – nákup/výroba takýchto prvkov, materiál,    

· odborné poradenstvo, služby  arboristov, dendrológov, maximálne 10 % žiadanej čiastky,

· drobnochov, včelstvá, hydina, holuby, králiky a pod.,

· bezprostredné komunikačné, propagačné a administratívne náklady nevyhnutné na realizáciu projektu, maximálne 10% z požadovaného rozpočtu,

Program nepodporuje

· výsadbu ihličnanov, strihaných živých plotov, výsadbu sezónnej zelene, (jednoročných a dvojročných rastlín), kultivarov neschopných rozmnožovania,

· použitie akýchkoľvek chemických prostriedkov na ničenie škodcov a buriny, umelých hnojív, farbenej  mulčovacej kôry,

· neodbúrateľné geo textílie a iné plastové prvky zabraňujúce rastu zelene

· mzdové náklady,

· výkup pozemkov,

· náhradné výsadby podľa  § 48 zákona 543 o ochrane prírody a krajiny z roku 2002

Kto môže žiadať o grant

·    registrované mimovládne neziskové organizácie, 

·    základné a stredné školy a školské organizácie,

·    centrá voľného času a komunitné centrá,

·    mestá a obce – samosprávy len v partnerstve s niektorým z vyššie uvedených oprávnených žiadateľov.

Kritériá hodnotené pri výbere projektov
Žiadatelia a ich projekty musia spĺňať všetky nasledovné podmienky: 

·      žiadosť je nutné doložiť súhlasom s realizáciou projektu od správcu alebo vlastníka pozemku,

·      vhodné druhové zloženie, odôvodnenie  zvolených druhov a veľkosti sadeníc v súvislosti s lokalitou výsadby, veľkosťou  a charakterom pozemku, inými funkciami, ktoré lokalita poskytuje resp. má po realizácii projektu poskytovať,    

·      zapojenie verejnosti, podstatná časť prác musí byť vykonaná formou dobrovoľnej práce, aktívne zapojenie verejnosti (tvorba vízie, plánovanie, rozpočtovanie, realizácia-brigády, následná starostlivosť) je nevyhnutnou podmienkou podpory projektu, 

·      žiadateľ musí jasne preukázať vklad vlastných zdrojov, minimálne 20 % z celkového podporeného rozpočtu a to vo forme financií, služieb alebo materiálu v tejto hodnote, vyšší vlastný vklad je výhodou, za vlastný zdroj sa nepovažuje dobrovoľná práca,

·      aktivity realizované pri vodných tokoch a plochách musia byť konzultované s ich správcami, k žiadosti je nutné priložiť súhlasné stanovisko správcu toku alebo vodnej plochy, 

·      územie, ktoré je predmetom projektu, musí byť po realizácii projektu úplne dokončené, 

·      musí ísť o ucelené, jasne vymedzené územie v intraviláne mesta/obce, alebo v jeho bezprostrednej blízkosti, 

·      územie musí byť vo verejnom vlastníctve alebo užívaní a širokej verejnosti prístupné bez obmedzení,

·      pri realizácii projektov sa používajú environmentálne akceptovateľné postupy, nástroje a materiály, 

·      následná dlhodobá starostlivosť o výstupy projektu s ohľadom na jej premyslenosť, efektivitu a financovanie,

·      v prípade  založenia drobnochovu malých hospodárskych zvierat alebo chovu včiel, odporúčame vopred konzultovať zámer s hygienikom, veterinárom, prípadne so skúsenými členmi chovateľských organizácií

·      výsadbu stromov, obzvlášť väčšieho vzrastu, je vhodné konzultovať s arboristom prípadne iným odborníkom na výsadby,                                                                                                                                                        

·      projekt sa nesmie realizovať v bezprostrednej blízkosti čerpacej stanice spoločnosti SLOVNAFT, a.s..

Žiadosť – podrobný opis projektu
(štruktúra textovej časti) 

Opis projektu musí obsahovať

·   Praktické odôvodnenie vami navrhovaného riešenia.

·   Opis cieľového stavu a funkcie územia po realizácii projektu. 

·   Zoznam všetkých plánovaných aktivít, ktoré chcete v rámci projektu zrealizovať. 

·   Pokiaľ realizátor plánuje výsadbu drevín v jarnom období, je potrebné v aktivitách uviesť konkrétne opatrenia súvisiace so starostlivosťou, predovšetkým so zalievaním sadeníc až do konca vegetačného obdobia. 

·   K jednotlivým aktivitám uveďte, kto bude za ne zodpovedný a ako budú realizované (napr. 
dobrovoľníckou prácou, na zákazku, bezplatné/platené, …). 

·   Zoznam spolupracujúcich/partnerských organizácií a odhadovaný počet ľudí, ktorí sa zúčastnia na aktivitách projektu (mimovládne organizácie, obyvatelia, žiaci, učitelia, rodičia, seniori, športovci atď.).

·   Ako bude vami upravený priestor slúžiť verejnosti. 

·   Približnú veľkosť vybranej plochy (m2) a prehľadný náčrt alebo fotografiu plochy v pôvodom stave. 

·      Druhové zloženie a počet plánovaných rastlín na výsadbu (výsadbový plán) aj s odôvodnením tohto výberu. 

·      V prípade záhradnej a parkovej architektúry, druhy a počet prvkov (ak je možné, nákres, foto, vizualizácia …). 

·      Spôsob, akým bude zabezpečená následná starostlivosť aj po skončení realizácie (údržba priestoru, jeho využívanie a pod.).

·      Spôsob prezentácie projektu a aktivít (ako chcete so zámerom oboznámiť verejnosť v lokalite),          fotodokumentácia.

Odporúčania:

· Pri výsadbe stromov a kríkov odporúčame uprednostniť rastlinné druhy, ktoré sú pre váš región typické a tradičné. 

· Pri výbere drevín plánovaných na výsadbu zohľadnite ich vhodnosť a odolnosť vzhľadom na pôdne podmienky, mikroklímu, závlahu, vandalizmus a prípadne ďalšie faktory, ako je solenie komunikácii, lokálne prehrievanie, prašnosť, exhaláty a pod.

· Výsadby odporúčame konzultovať vopred s odborníkmi – dendrológmi, arboristami,  s pracovníkmi štátnej ochrany prírody vo vašom regióne a pod.

· Sústreďte sa hlavne na samotný spôsob realizácie projektu (na opis konkrétnej spolupráce partnerov/podporovateľov /občanov na lokálnej úrovni/ samosprávy/školských zariadení…). 

· Sústreďte sa na zaujímavé nápady, originalitu riešenia, ale aj na jeho jednoduchosť a na estetickú 
stránku, či sa hodí do daného prostredia, aby riešenie nenarušilo tzv. „Genius loci“. 

· Odporúčame Vám projektový zámer konzultovať s programovou manažérkou Nadácie Ekopolis ešte pred podaním samotnej žiadosti elektronicky,  poštou či telefonicky. 

Prílohy úplnej žiadosti:

·    Vyhlásenie miestnej samosprávy o podpore projektu a spolupráci (uveďte konkrétne príklady 
spolupráce, konkrétne aktivity podpory).

·    Vyhlásenie školy o účasti na projekte s opisom konkrétnych aktivít (LEN, ak je škola partnerom 
projektu).

·    Doklad preukazujúci súhlas vlastníka (nájomcu, správcu) pozemku s aktivitami.

·    Súhlas orgánu ochrany prírody podľa zákona 543 / z roku 2002 (§ 6, odsek 4) na zmenu stavu mokradí, týka sa projektov zasahujúcich predmetné lokality prípadne ich bezprostredné okolie.

·    Súhlas správcu vodného toku v prípadoch, kedy to vyžaduje Zákon o vodách (zákon 364 / z roku 2004) Fotografie súčasného stavu lokality z ktorých je možné si spraviť dobrú predstavu o mieste kde má byť projekt realizovaný. 

·    Nákres, plán, alebo vizualizácia navrhovaného riešenia či výsadby. 

·    Presné umiestnenie, druh, počet a veľkosť drevín, resp. výsadbový plán.

Ako zaregistrovať žiadosť o grant 

Záujemca o grant predloží projekt vo forme žiadosti, ktorá musí obsahovať stručné zhrnutie projektu, 
základné údaje o žiadateľovi a o oblasti, ktorej sa projekt týka, časový plán aktivít, rozpočet s konkrétnymi položkami a upresnenie, kto a ako bude projekt realizovať.
Žiadosť je potrebné predložiť elektronicky. Formulár je dostupný na www.ekopolis.skwww.oazy.sk.

Prosím, neposielajte žiadosti mailom (neobchádzajte online formulár, pretože vaša žiadosť zaslaná mailom nebude prijatá). Prosíme vás tiež, aby ste neposielali nevyžiadané prílohy. 
Posledný termín na zaregistrovanie žiadosti je 16. januára 2023 do 12:00 hod. 

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi 
telefonicky alebo emailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok. 
Kontaktná osoba: Ľubica Štúberová, email: stuberova@ekopolis.sk, tel. 048/ 470 10 96 alebo 0902 526 755.

Hodnotenie žiadostí

Po uzávierke grantového kola odborná komisia, posúdi všetky  žiadosti o grant a vyberie z nich maximálne 25 projektov , ktoré sa  najviac zhodujú s témou ročníka alebo s pod témami grantového programu a ktoré sú v súlade s Kritériami hodnotenia. Pri hodnotení  dbáme aj na geografickú proporčnosť podporených projektov v rámci územia Slovenska. Grantová podpora bude udelená žiadateľom projektov s najvyšším hodnotením. Z celkového počtu vybratých projektových žiadostí najviac pätnásť projektov bude podporených priamo. Následne bude môcť verejnosť vyjadriť svoju podporu vybraným projektom formou hlasovania.

Hlasovanie verejnosti

Záleží nám, aby sa do výberu dostali čo najkvalitnejšie projektové žiadosti, aby sme to mohli zaručiť odborná komisia vyberie aj osem projektových žiadostí, ktoré postúpia do verejného hlasovania. O ôsmich projektoch rozhodnú hlasy verejnosti na portáli www.oazy.sk, pričom  každý z vybraných projektov získa minimálnu čiastku podpory 1 000 eur a hlasy verejnosti rozhodnú o proporčnom navyšovaní rozpočtu na realizáciu projektov. Do hlasovania postúpi z každého kraja jeden projekt. 

Grantová komisia si vyhradzuje právo upraviť výšku podpory pri jednotlivých projektov. Na podporu v grantovom programu Zelené oázy nevzniká právny nárok a voči výsledkom nie je možné sa odvolať.

Najlepší projekt

Po ukončení realizácie všetkých projektov na jeseň 2023 bude vyhodnotený najlepší projekt. Ten získa okrem ocenenia aj finančnú  odmenu 1 000 eur. Použitie týchto prostriedkov je viazané výhradne na udržateľnosť či ďalší rozvoj víťazného projektu.

Dôležité termíny 

·         24. novembra 2022 – vyhlásenie najlepšieho projektu 16.ročníka / otvorenie 17. ročníka grantového programu Zelené oázy 2023 s témou S nápadom, spolu a zodpovedne.

·         16. január 2023 o 12:00 – uzávierka prijímania žiadostí o grant

·         31. január 2023 – hodnotenie projektov

·         6. február – 17. február  2023 – hlasovanie verejnosti 

·         24. február 2023 – zverejnenie výsledkov a podporených projektov

·         marec až október 2023 – realizácia projektov Projekt musí byť ukončený (zrealizovaný a vyúčtovaný) najneskôr do 31. októbra 2023.

·         november 2023 – vyhodnotenie ročníka 2023

Tešíme sa na vaše projekty a budúcu spoluprácu. Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, a.s.