Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Riešenie areálu kúpaliska Častá – návrhy

Študenti z Katedry architektúry SvF STU v rámci ateliérovej tvorby dostali zadanie navrhnúť nové  funkčné  využitie pozemku súčasného letného kúpaliska v Častej. Návrhy vypracovali pod vedením ing.arch. Evy Boreckej, PhD.

Prezentované  tri štúdie predstavujú rôzne možnosti, slúžia ako námet na overenie hmotovopriestorového riešenia areálu, resp. pre vypracovanie lokalitného programu stavby.

Predložené plagáty v skratke predstavujú architektonické štúdie, ktoré boli spracované v samostatných elaborátoch.

V rámci rozvoja turizmu v obci, spoločným východiskom pre študentov bola informácia o možnosti vybudovania cyklochodníka , ktorý by viedol cez vinohrady popred riešený areál. Každý v návrhu   uvažoval o vybudovaní cyklozastávky pri vstupe do areálu- kde bude bufet, malé športovisko, hygiena,možnosť stanovania. Rovnako uvažovali  o vybudovaní dažďového jazierka alebo možnosti  kúpania sa v biobazéne.

1.Návrh Bc. Matej Vajdulák –Komunitné centrum Vršok, Častá

Študent navrhol kultúrno-spoločenské centrum, kde objem pôvodného bazéna využíva na vybudovanie kinosály so zásuvným stupňovým hľadiskom. Priestor sály by mal viacúčelové využitie pre  rôzne obecné aktivity. V objekte sa nachádzajú ďalšie priestory, pre činnosť klubov a krúžkov. V architektonickom riešení uvažuje s moderným konceptom zazelenanej strechy

  1. Návrh Bc. Mário Chláň – Komunitné centrum pre relax, šport a kultúru, Častá

Návrh využil objem bazéna na vybudovanie suterénnych technických priestorov. Dispozícia miestností, kde uvažuje s priestormi pre klubovú činnosť, čitárne-knižnica je sústredená okolo centrálneho átria. Miestnosti je možné dispozične upraviť pomocou variabilných priečok. Dôležitým momentom je prepojenie interiéru s exteriérom a priamy kontakt s prírodou. Architektúra čerpá námet z tradičného vidieckeho tvaroslovia sedlových striech, v časti objektu je vybudovaná pochôdzna zelená strecha.

  1. Návrh ing. Mária Liptáková – Areál voľného času v obci Častá

Diplomantka uvažovala so zachovaním kúpaliska. Navrhuje rozšírenie bazéna a prebudovanie na biokúpalisko. Čistenie vody je  zabezpečené vodným rastlinstvom a  prirodzenými biologickými pochodmi. Areál by bol využívaný počas celého roka, v lete na kúpanie, v zime na korčulovanie. Navrhnutá budova  bude slúžiť celoročne  na  športové aktivity a záujmové krúžky pre rôzne vekové skupiny. Celý areál je dokomponovaný výsadbou parkovej zelene. Konštrukcia stavby je navrhnutá ako drevostavba. Architektúra vychádza z moderných trendov inšpirovaných prírodou.

Ing.arch. Eva Borecká, PhD.

V Bratislave, 30.06.2015

Liptáková – Areál voľného času v obci Častá

Chláň – Komunitné centrum pre relax, šport a kultúru, Častá

Vajdulák –Komunitné centrum Vršok, Častá