Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Matrika

Uzavretie manželstva

Žiadosť sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého sa manželstvo uzatvára (cirkevný sobáš), pri uzavretí manželstva pred orgánom štátu (civilný sobáš) na príslušnom úrade podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov.

Obrad uzavretia manželstva pred matričným úradom sa vykonáva slávnostným spôsobom v zmysle príslušným ustanovením Zákona o rodine.

Obrady uzavretia manželstva sa vykonávajú v obradnej miestnosti Obce Častá a v sále Terrena na hrade Červený Kameň.

Na základe žiadosti snúbencov je možné vykonať obrad uzavretia manželstva aj v inej vhodnej miestnosti, či na inom vhodnom mieste, schválenom a povolenom matričným úradom, ak je zárukou zachovania dôstojnosti a slávnostného charakteru obradu, neohrozujúcom život alebo zdravie snúbencov, ako aj zástupcov obce a zároveň s tým súhlasí matričný úrad a sobášiaci.

Doba na uzavretie manželstva pred Matričným úradom Častá je piatok od 12.00 h do 16.00 h a sobota od 14.00 h do 18.00 h. Počas štátnych sviatkov a v nedeľu sa obrad uzavretia manželstva nevykonáva.

Potrebné doklady:

Slobodní:

 • platný občiansky preukaz
 • rodný list
 • v prípade maloletého snúbenca, staršieho ako 16 rokov, právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo

Rozvedení:

 • platný občiansky preukaz
 • rodný list
 • právoplatné súdne rozhodnutie (vyznačené súdom, kedy nadobudlo právoplatnosť, aj keď ste sa vzdali odvolania)

Ovdovelí:

 • platný občiansky preukaz
 • rodný list
 • úmrtný list manžela/ky, alebo právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela za mŕtveho

Cudzinci:

 • rodný list
 • doklad o totožnosti (pas, občiansky preukaz)
 • doklad o štátnom občianstve
 • doklad o trvalom pobyte
 • doklad o osobnom stave, ak je rozvedený právoplatným rozsudkom o rozvode manželstva, alebo ak je ovdovelý úmrtný list bývalého manžela (manželky)
 • doklady písané v cudzom jazyku musia byť preložené úradným prekladateľom do slovenského jazyka a v prípade potreby legalizované alebo musia mať doložku “Apostille”
 • vyššie uvedené doklady sú snúbenci povinní predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva

Vzor textu osvedčenia:

(Názov orgánu, ktorý osvedčenie vydáva)…… osvedčuje, že………štátny občan(meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, osobný sta, adresa trvalého pobytu) je podľa…………..právneho poriadku spôsobilý uzavrieť manželstvo so slovenskou štátnou občiankou..(meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko).

Platnosť dokladov – 6 mesiacov odo dňa vystavenia.

Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť uvedené doklady matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva.

 

Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska

Manžel, ktorý prijal priezvisko druhého manžela pri uzavretí manželstva, môže v zákonnej lehote do 3 mesiacov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva požiadať o skoršie priezvisko a to na matričnom úrade, v obvode ktorého bolo uzavreté manželstvo.

Potrebujete: predložiť písomnú žiadosť + občiansky preukaz, sobášny list a právoplatné rozhodnutie o rozvode manželstva

Poplatok za vydanie potvrdenia: 5 €

 

Vydanie duplikátu matričného dokladu: rodného, sobášneho alebo úmrtného listu

Žiadosť podáva občan, ktorého sa rodný alebo sobášny list týka, jeho zákonný zástupca (rodič, dieťa), prípadne člen rodiny (manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci alebo iná blízka osoba po preukázaní oprávneného záujmu).

Poplatok za každý vydaný duplikát: 5 €

 

Zápis do osobitnej matriky

Narodenia, sobáše a úmrtia štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali v cudzine sa evidujú na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, Osobitná matrika, Drieňová 22, Bratislava.                                                                  Matričný úrad v Častej preberá žiadosti do osobitnej matiky od občanov s trvalým pobytom v Častej alebo ak bola posledným trvalým pobytom v SR obec Častá.

Poplatok: 10 €

 

Ďalšie poplatky

a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej  republiky: 20 €

b) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby: 20 €

c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti: 70 €

d) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej  republiky a cudzincom: 35 €

e) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR: 20 €

f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom: 70 €

g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami: 200 €

h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt: 200 €

 

Poplatky za vykonanie sobášu na hrade Červený Kameň, schválený Obecným zastupiteľstvom č. 7-II/OZ/2018

 • Obaja snúbenci sú z miestneho matričného obvodu: 20 €
 • Jeden zo snúbencov je z miestneho a druhý z iného matričného obvodu: 20 €
 • Obaja snúbenci sú z iného matričného obvodu: 200 €

 

Poplatky za vykonanie sobášu na Obecnom úrade, schválený Obecným zastupiteľstvom č. 7-II/OZ/2018

 • Obaja snúbenci sú z miestneho matričného obvodu: 0 €
 • Jeden zo snúbencov je z miestneho a druhý z iného matričného obvodu: 0 €
 • Obaja snúbenci sú z iného matričného obvodu: 100 €

 

 

—————————————————————————————————————————–