Úradná tabuľa
Uverejnené: 09.02.2015 | 09:12 | sekretariát

Matrika

Uverejnené: 09.02.2015 | 09:12 | sekretariát

Informácia pre občana

Uzavretie manželstva

Žiadosť sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého sa manželstvo uzatvára, pri uzavretí manželstva pred orgánom štátu na príslušnom úrade podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov.

Potrebné doklady:

Slobodní:

 • platný občiansky preukaz
 • originál vlastný rodný list

Rozvedení:

 • platný občiansky preukaz
 • originál vlastný rodný list
 • právoplatné súdne rozhodnutie (vyznačené súdom, kedy nadobudlo právoplatnosť , aj keď ste sa vzdali odvolania)

Ovdovelí:

 • platný občiansky preukaz
 • originál vlastný rodný list
 • úmrtný list manžela/ky, alebo právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela za mŕtveho

Cudzinci:

 • pas
 • rodný list
 • osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva s príslušnými overeniami (overenie-pečiatku APOSTILLE, tých štátov, s ktorými nemáme podpísanú dohodu, to Vám oznámia na každom matričnom úrade
 • doklady písané v cudzom jazyku je potrebné k nim doložiť aj preklad súdneho tlmočníka
 • vyššie uvedené doklady sú povinní snúbenci predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva (§28 zák.č. 154/1994 Z.z.)

Zmocnenie k uzavretiu manželstva

Všetky potrebné doklady

 • rodný list
 • platný občiansky preukaz
 • v prípade rozvedeného – právoplatný rozsudok o rozvode
 • v prípade vdovy/vdovca – úmrtný list predchádzajúceho manžela/ky
 • v prípade maloletého snúbenca, staršieho ako 16 rokov, právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo

 

Uzavretie manželstva slovenského štátneho občana s cudzincom

USMERNENIE

Doklady potrebné k oznámeniu o uzavretí manželstva:

slovenský štátny občan

 • rodný list
 • platný občiansky preukaz
 • v prípade rozvedeného – právoplatný rozsudok o rozvode
 • v prípade vdovy/vdovca- úmrtný list predchádzajúceho manžela
 • v prípade maloletého snúbenca, staršieho ako 16 rokov, právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo

cudzí štátny občan

 • rodný list, alebo rovnocenný doklad o narodení, z ktorého musí byť zrejmé najmú miesto a dátum narodenia, meno a priezvisko a údaje o rodičoch
 • potvrdenie o štátnom občianstve
 • potvrdenie o trvalom pobyte
 • potvrdenie o osobnom stave
 • ak je rozvedený/ná – súdne rozhodnutie o rozvode s doložkou právoplatnosti
 • ak je vdovec/vdova- úmrtný list predchádzajúceho manžela
 • osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva (V prípade, že domovský štát podľa právneho poriadku platného v danom štáte osvedčenie nevydáva, potvrdenie o tom, napr. taliansky štátny občan – potvrdenie o vykonaní ohlášok. Cudzí štátny občan, ktorého domovský štát nevydáva Osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva, musí písomne požiadať príslušný úrad o jeho odpustenie.
 • Platný cestovný pas

 

Doklady musia byť preložené do slovenského jazyka úradným tlmočníkom (najlepšie na území SR)

Pozn.: V prípade, že osvedčenie o právnej spôsobilosti k uzavretiu manželstva obsahuje údaje o štátnom občianstve, trvalom pobyte, osobnom stave, doklady uvedené pod bodom 2,3,4, nemusia byť predložené samostatne.

Vzor textu osvedčenia:

/Názov orgánu, ktorý osvedčenie vydáva/….. osvedčuje, že………štátny občan/meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, osobný sta, adresa trvalého pobytu/ je podľa…………..právneho poriadku spôsobilý uzavrieť manželstvo so slovenskou štátnou občiankou../meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko/.

Platnosť dokladov – 6 mesiacov odo dňa vystavenia.

Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť uvedené doklady matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva.

Dôkazná moc listín vydaných v cudzine

Doklady /listiny/ vydané súdmi a úradmi v cudzine, ktoré platia v mieste, kde boli vydané za verejné listiny, majú dôkaznú moc verejných listín aj v SR pokiaľ sú opatrené predpísanými overeniami (§ 52 zák.č. 97/1963 Zb.) Podľa toho treba, aby osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva a iné doklady vydané v cudzine boli overené vyššími orgánmi tohto štátu a superlegalizované slovenským zastupiteľským úradom v danom štáte. Len u takýchto dokladov je totiž záruka, že boli vydané na to oprávneným orgánom a v náležitej forme.

Vyššie overenie nie je potrebné v prípadoch, keď bol doklad vydaný orgánom, s ktorým má SR zmluvu o právnej pomoci vo veciach občianskych, rodinných a iných veciach, pokiaľ táto zmluva obsahuje úľavy pre overovanie dokladov.
Pozn.: Platia dohody uzavreté bývalou ČSSR a ČSFR, štáty, s ktorými je uzavretá dohoda- nevyžaduje sa vyššie overenie listín – zoznamy sú na každej matrike.

 

 

Poplatky za hrobové miesta

Poplatky za hrobové miesta

Sadzobník správnych poplatkov podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, platný od 1.1.2018

 

Správne poplatky – Evidencia obyvateľstva

 

Správne poplatky – osvedčovania – matričný úrad

Kalendár akcií

« Apríl 2021 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30