Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Matrika

Uzavretie manželstva

Žiadosť na uzavretie manželstva sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého sa manželstvo uzatvára.

Obrad uzavretia manželstva pred matričným úradom sa vykonáva slávnostným spôsobom v zmysle príslušným ustanovením Zákona o rodine.

Obrady uzavretia manželstva sa vykonávajú v obradnej miestnosti Obce Častá a v sále Terrena na hrade Červený Kameň.

Doba na uzavretie manželstva pred Matričným úradom Častá je piatok od 12.00 h do 16.00 h a sobota od 14.00 h do 18.00 h. Počas štátnych sviatkov a v nedeľu sa obrad uzavretia manželstva nevykonáva.

Potrebné doklady:

Slobodní:

 • platný občiansky preukaz
 • rodný list
 • v prípade maloletého snúbenca, staršieho ako 16 rokov, právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo

Rozvedení:

 • platný občiansky preukaz
 • rodný list
 • právoplatné súdne rozhodnutie (vyznačené súdom, kedy nadobudlo právoplatnosť, aj keď ste sa vzdali odvolania)

Ovdovelí:

 • platný občiansky preukaz
 • rodný list
 • úmrtný list manžela/ky, alebo právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela za mŕtveho

Cudzinci:

 • rodný list
 • doklad o totožnosti (občiansky preukaz)
 • doklad o štátnom občianstve (pas)
 • doklad o pobyte (trvalé bydlisko)
 • doklad o osobnom stave, (slobodný/á, rozvedený/á, vdovec/a)
 • úmrtný list zomrelého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca
 • právoplatný rozvodový rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený
 • doklady spísané v cudzom jazyku musia byť preložené úradným prekladateľom do slovenského jazyka, v prípade potreby musia mať doložku “Apostille” alebo superlegalizáciu
 • vyššie uvedené doklady sú snúbenci povinní predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva
 • cudzinec predloží čestné vyhlásenie, spísané u notára, že ovláda slovenský jazyk slovom aj písmom, v opačnom prípade je potrebné na sobášny obrad zabezpečiť súdneho tlmočníka

Platnosť dokladov – 6 mesiacov odo dňa vystavenia.

Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska

Manžel, ktorý prijal priezvisko druhého manžela pri uzavretí manželstva, môže v zákonnej lehote do 3 mesiacov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva požiadať o skoršie priezvisko a to na matričnom úrade, v obvode ktorého bolo uzavreté manželstvo.

Potrebujete: predložiť písomnú žiadosť + občiansky preukaz, sobášny list a právoplatné rozhodnutie o rozvode manželstva

Poplatok za vydanie potvrdenia: 5 €

Vydanie duplikátu matričného dokladu: rodného, sobášneho alebo úmrtného listu

Žiadosť podáva občan, ktorého sa rodný alebo sobášny list týka, jeho zákonný zástupca (rodič, dieťa), prípadne člen rodiny (manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci alebo iná blízka osoba po preukázaní oprávneného záujmu).

Poplatok za každý vydaný duplikát: 7 €

Zápis do osobitnej matriky

Narodenia, sobáše a úmrtia štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali v cudzine sa evidujú na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, Osobitná matrika, Drieňová 22, Bratislava. Matričný úrad v Častej preberá žiadosti do osobitnej matiky od občanov s trvalým pobytom v Častej alebo ak bola posledným trvalým pobytom v SR obec Častá.

Poplatok: 15 €

Ďalšie poplatky (podľa Zákona č. 145/1995 Z.z. II.časť, položka 18) platné od 01.04.2024

a) Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt: 30 €

b) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby: 30 €

c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti: 100 €

d) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom: 100 €

e) Uzavretie manželstva medzi cudzincami: 280 €

f) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt: 280 €

Poplatky za vykonanie sobášu na hrade Červený Kameň, schválený Obecným zastupiteľstvom UZN č. 7-II/OZ/2018

 • Obaja snúbenci sú z miestneho matričného obvodu: 20 €
 • Jeden zo snúbencov je z miestneho a druhý z iného matričného obvodu: 20 €
 • Obaja snúbenci sú z iného matričného obvodu: 200 €

Poplatky za vykonanie sobášu na Obecnom úrade, schválený Obecným zastupiteľstvom UZN č. 7-II/OZ/2018

 • Obaja snúbenci sú z miestneho matričného obvodu: 0 €
 • Jeden zo snúbencov je z miestneho a druhý z iného matričného obvodu: 0 €
 • Obaja snúbenci sú z iného matričného obvodu: 100 €

—————————————————————————————————————————–