Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Slávnostné ukončenie investičnej akcie – celoobecná kanalizácia a ČOV

Odkanalizovanie Častej podporila Švajčiarska konfederácia

Dňa 23. novembra 2016 sa v obci Častá uskutočnilo slávnostné ukončenie investičnej akcie – stavby pod názvom „Celoobecná kanalizácia a ČOV pre obec Častá“.

Po takmer 2,5 roku od poklepania základného kameňa sa v areáli novovybudovanej čistiarne odpadových vôd na Štefanovskej ulici za účasti verejnosti a pozvaných hostí realizoval akt slávnostného prestrihávania pásky čím sa symbolicky ukončila táto náročná investičná akcia.

Program pokračoval   v reprezentatívnych priestoroch Fuggerovho domu, kde v úvode vystúpili žiaci základnej školy v Častej, ktorí koncertujú pod názvom „sláčikové trio PETRÁŠOVCI“ s hudobnou vsuvkou, ktorá navodila príjemnú atmosféru v majestátnych priestoroch vínnej pivnice.

Po ich vystúpení vystúpila so slávnostným príhovorom starostka obce Ing. Mária Garajová, ktorá uviedla, že celkový rozpočet projektu bol vo výške 6.140.819,- €, na základe zmluvy o realizácii projektu boli obci celkovo  poskytnuté  finančné prostriedky vo výške 5.659.882,- €, a obec použila na projekt tiež aj vlastné finančné prostriedky vo výške 480.973,- €.  Dĺžka novej verejnej kanalizácie predstavuje 7,7 km a obec pri tomto projekte zrealizovala 470 nových domových kanalizačných prípojok a vybudovaných bolo 4,2 km verejných kanalizačných odbočiek. Zrekonštruovaná  bola stará kanalizačná sieť na ul. Na vŕšku a Záhradníckej v dĺžke  272m, taktiež bola zrekonštruovaná  aj dažďová kanalizácia na ul. Novej v dĺžke 350m a upravené boli povrchy  miestnych komunikácii v dĺžke  3,2 km na 9-tich dotknutých  uliciach v obci, kde sa realizovala kanalizácia.

V rámci projektu bola  postavená nová moderná mechanicko-biologická  ČOV s kapacitou na napojenie a čistenie odpadových vôd od 2500 ekvivalentných obyvateľov s dennou kapacitou vypúšťaných komunálnych odpadových vôd 400 m3. Nová čistiareň odpadových vôd je už v súčasnosti   skolaudovaná a pracuje v skúšobnej prevádzke od 15. 06. 2016, v mesiaci november obec požiadala o jej uvedenie do prevádzky trvalej. Na túto čistiareň  už v budúcom roku môže byť pripojených 90 %  všetkých domácností v Častej, ku ktorým je privedená kanalizačná sieť a sú tiež vyvedené odbočky na domové kanalizačné prípojky.

Ako zdôraznila starostka obce, odkanalizovanie obce môžeme považovať za historický pokrok v dejinách  obce, tak asi ako bolo zavedenie elektriny  či plynu v minulom storočí. Za tento úspech pani starostka úprimne poďakovala všetkým prítomným a to konkrétne:

prostredníctvom jeho excelencie pána Alexandra Wittwera poďakovala Švajčiarskej konfederácii za štedrý nenávratný finančný príspevok, vedeniu a všetkým zamestnancom Úradu vlády SR, a Ministerstva životného prostredia  SR ktorí sa podieľali na realizácii tohto projektu, vedeniu a všetkým  zamestnancom firmy COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. a spoločnosti IZOTECH Group, spol. s r.o., ako zhotoviteľom stavby, ich zamestnancom, ktorí strávili v Častej viac ako 2 roky, Firme HYDROCOOP, spol. s r.o. za autorský dozor a projektovú dokumentáciu, Ing. Sviržovskému za stavebný dozor a inžiniering, Ing. Šúlekovej a Mg. Kakašovi  za práce spojené s verejným obstarávaním, vedeniu a zamestnancom BVS, a. s., ktorí sa zúčastňovali kontrolných dní na stavbe a boli nápomocní pri realizácii projektu, vedeniu a zamestnancom odboru životného prostredia Okresného úradu v Pezinku za odborné rady. Starostka taktiež poďakovala všetkým poslancom obecného zastupiteľstva v Častej, za podporu projektu a tiež všetkým zamestnancom obecného úradu Častá, ktorí denne na projekte aktívne participovali. Nasledovalo tiež poďakovanie všetkým starostom susedných obcí, ktorí obci Častá fandili a morálne obec podporovali. Osobitne starostka v závere poďakovala bývalému starostovi obce pánovi Stanislavovi Jablonovskému, s ktorým od roku  2009, teda od začiatku celý projekt spoločne realizovali.

Následne vystúpil s krátkym príhovorom Alexander Wittwer, veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie v Slovenskej republike, ktorý poďakoval všetkým prítomným, ktorí sa aktívne podieľali na projekte celoobecnej kanalizácie v obci Častá a zdôraznil, že Švajčiarska konfederácia všestranne podporuje ochranu životného prostredia a spodných vôd vo svojej domovine a prispieva tiež finančne na budovanie splaškových a dažďových kanalizačných sietí v krajinách východnej Európy a aj v Slovenskej republike. Jedným z príspevkov je aj nenávratná dotácia, ktorou bol finančne podporený projekt celoobecnej kanalizácie a ČOV v obci Častá. V závere pán veľvyslanec Wittwer uviedol, že je osobne veľmi spokojný s vybudovaným dielom, ktoré si aj osobne prezrel a je rád, že túto investíciu mohla Švajčiarska konfederácia finančne podporiť.

Ing. Mária Garajová, starostka obce  Častá