Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Výzva na zmiernenie následkov koronakrízy v regiónoch

Obecný úrad v Častej informuje záujmové organizácie a združenia obce Častá na  Výzvu zameranú na obce, mestá, regióny aj vyššie územné celky, ktorej cieľom je podporiť malé projekty a pomôcť rozbehnúť regionálne aktivity zamerané na zmiernenie dopadov krízy. Z alokácie 1 110 178 eur môžu žiadatelia na projekt získať dotáciu od 10 000 do 50 000 eur. Maximálny podiel dotácie na oprávnených výdavkoch projektu je 90 %. Výzva bude otvorená do 16. júna 2020 a v rámci nej bude možné podporiť všetky projekty zamerané na  podporu tvorby a udržania pracovných miest a podporu lokálnych komunít. Oprávneným žiadateľom je obec a vyšší územný celok.

Podpora bude zameraná na prípravu a/alebo realizácia inovatívnych a vzorových projektov zameraných na:

  1. zmierňovanie negatívnych dôsledkov sociálneho vylúčenia, podporu rovnosti príležitostí na trhu práce a podpora znevýhodnených komunít;
  2. budovanie a posilňovanie štruktúr občianskej spoločnosti, rozvoj prosociálneho správania obyvateľstva; zdravotnícke, hygienické, psychologické, poradenské a iné zázemie pre zlepšovanie kvality života ohrozených komunít ( seniorov a pod.);
  3. rozvoj sociálnej mobilizácie a občianskej participácie súvisiacich s dopadmi krízy;
  4. oživenie a rozvoj cestovného ruchu napr. formou zvyšovania hygienických a bezpečnostných štandardov, zvyšovania kvalifikácie zamestnancov, modernizácie zariadení kempingového typu a premeny nevyužívaných objektov na nízko kapacitné ubytovacie zariadenia;
  5. rozvoj pôdohospodárstva a rozvoj vidieka, rozvoj vidieckych oblastí a zvyšovanie kvality života na vidieku; podpora lokálnej produkcie napr. formou podpory predaja a distribúcie, vybavenia predajných miest, budovania krátkych spotrebiteľských reťazcov a pod.;
  6. rozvoj sociálnej ekonomiky, zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov a podporu technického a technologického vybavenia sociálnych podnikov reagujúcich na dopady krízy;
  7. podporu subjektov pre udržanie pracovných miest ohrozených krízou a aktivity súvisiace s vytvorením nových pracovných miest,
  8. komunitné aktivity zamerané na skupiny najviac poznačené krízou (seniori, handicapovaní ľudia, osamelé matky s deťmi, a pod.)

Bližšie informácie nájdete na: https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/dotacie/index.html