Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Častej, v  zmysle zákona  č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že zápis do MŠ sa uskutoční od 1. mája do 31. mája 2023,
osobne v dňoch

11. máj 2023 o 16,00 – 16,30 h. – srdečne Vás pozývame s deťmi na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ v našej materskej škole
16. máj 2023 – v čase od 10,00 – 16,00 hod. osobné prijímanie žiadostí v materskej škole.

Žiadosť na predprimárne pri zápise je povinný zákonný zástupca predložiť:
1. písomnú žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie,
2. k nahliadnutiu originál rodného listu dieťaťa ( pri osobnej návšteve).


Možnosti podávania žiadostí:
1. osobne 16. mája 2023 alebo
2. online formulárom na stránke www.mscasta.sk (pri tejto možnosti podania žiadosti je nutné doručiť žiadosť osobne s podpismi rodičov a potvrdením  o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa navštevovať MŠ, ktorého súčasťou je  údaj o povinnom očkovaní dieťaťa)
3. e-mailom – naskenovaním vyplneného a potvrdeného tlačiva na adresu skolka.casta@gmail.com alebo
4. písomne poštou prostredníctvom formulára zverejneného na web stránke školy alebo na základe vlastnej žiadosti, ktorá musí obsahovať náležité údaje podľa školského zákona § 11 ods. 6 písm. a) prvého bodu až šiesteho bodu a písm. b)

Podávanie žiadostí:
1./ Prijímaniu detí do MŠ predchádza podanie písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa.
2./ Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj  údaj o povinnom
očkovaní.
2a./ Ak má dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, predloží zákonný zástupca aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie
3./ Pri podávaní vypísanej a oboma rodičmi podpísanej žiadosti je potrebné predložiť k nahliadnutiu rodný list dieťaťa
4./ Žiadosti budú dostupné denne od 6,15 – 17,00 h. vo vstupnej hale materskej školy od 24.4. – 31.5.2023 alebo na webovej stránke školy
www.mscasta.edupage.org

Úplná žiadosť obsahuje:
správne vyplnenie žiadosti, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti navštevovať MŠ, ktorého súčasťou musí byť aj informácia o povinnom očkovaní dieťaťa. (Neabsolvovanie povinných očkovaní nie je dôvodom na neprijatie dieťaťa do materskej školy.)


Podmienky prijímania detí do materskej školy:
V zmysle §59 ods.1,2 zákona č.245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnené niektorých zákonov
• na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku dieťaťa; výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku
• na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné podľa miesta trvalého bydliska, a ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31. augusta 2023.

Ostatné podmienky:
Pri vyššom počte prihlásených detí, ako je možné prijať, riaditeľ prednostne prijíma deti podľa nasledovných kritérií:
• na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prednostne prijímajú deti, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky a majú v tunajšej materskej škole súrodenca,
• na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prednostne prijímajú deti, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky a majú trvalé bydlisko v Častej,
• deti mladšie ako tri roky bude možné prijať len vtedy, ak budú uspokojené žiadosti zákonných zástupcov detí, ktoré spĺňajú podmienky prednostného prijatia do MŠ a len v prípade voľnej kapacity.
Poradie na zápise nerozhoduje o prijatí dieťaťa do MŠ. Počet detí, ktoré môžu byť do materskej školy prijaté, závisí od kapacitných podmienok  materskej školy.

Rozhodnutie o prijatí:
Riaditeľ ZŠ s MŠ vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 30. júna 2023.

POŽIADAVKY K PRIJATIU DO MŠ
Pred vstupom do materskej školy musí mať každé dieťa osvojené základné hygienické návyky a musí ovládať základy stolovania.
To znamená, že dieťa:
• nesmie nosiť plienky (používa WC),
• nepoužíva cumlík,
• umýva a utiera si ruky,
• malo by byť pri obliekaní aktívne (nie je nevyhnutné, aby sa vedelo celkom samé obliecť, vyzliecť, vyzuť, obuť),
• malo by vedieť reagovať (zoberie, vypýta si vreckovku, príp. sa vysmrká) v prípade plného nosa,
• má si poznať svoje veci,
• má samostatne jesť (používať lyžicu),
• má vedieť piť z pohára,
• malo by sa vedieť na určitý čas zaobísť bez rodičov