Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zápisnica, uznesenia a výpis z uznesení z IX. riadneho verejného zasadnutia OZ konaného dňa 20.12.2022

Zápisnica z IX.OZ 2022

Výpis uznesení IX.OZ 2022

UZN č. 1-IX 2022 Zriadenie návrhovej komisie

UZN č. 2-IX 2022 Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva

UZN č. 3-IX 2022 Zloženie sľubu poslanca OZ Častá

UZN č. 4-IX-OZ-2022 Kontrola plnenia uznesení.

UZN č. 5-IX-OZ-2022 Verejné vypočutie občanov

UZN č. 6-IX-OZ Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť rokovania OZ

UZN č. 7-IX 2022 Doplnenie komisie obecného zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce Častá

UZN č. 8 – IX 2022 Doplnenie komisií obecného zastupiteľstva o nových členov

UZN č. 9-IX 2022 Určenie ďalšieho sobášiaceho OZ Častá

UZN č. 10-IX-OZ-2022 Úprava rozpočtu obce č. 3-2022_final

UZN č. 11-IX-2022 Schválenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený Kameň na roky 2021 -2027 s výhľadom do roku 2030

UZN č. 12-IX-OZ-2022 Zhodnotenie stavu zákonnosti VZN

UZN č. 13-IX-OZ-2022 Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 hlavného kontrolóra

UZN č. 14-IX 2022 Dopravné riešenie križovatky ulíc Hlavná a Zámocká – aktualizácia spoluúčasti a dodatku k zmluve

UZN č. 15-IX 2022 Informácia o priebehu stavebných prác na Základnej škole Častá, verejné obstarávanie na nového zhotoviteľa, zmluvné zabezpečenie stavebného materiálu

UZN č. 16-IX-OZ-2022 MŠ

UZN č. 17-IX-OZ-2022 Zmeny a doplnky územného plánu obce

Zvuková nahrávka