Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zber nebezpečného odpadu v obci Častá – 15.06.2022 od 12,00 do 16,00 hod. na námestí v Častej

Obec Častá oznamuje občanom,

že dňa 15. júna 2022 sa v čase od 12,00 hod do 16,00 hod. na námestí v Častej uskutoční                     
                                                 zber nebezpečného odpadu.


Občania, ktorí uhrádzajú poplatok za vývoz odpadu v obci Častá, môžu odovzdať tieto druhy odpadu:
Kód odpadu (zaradenie v zmysle Vyhlášky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje  Katalóg
                       odpadov):

20 01 05 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované
                nebezpečnými látkami (N) 
20 01 13 rozpúšťadlá (N)
20 01 19 pesticídy (N)
20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť   (N)
20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky  (N)
20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25(N)
20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné
               látky  (N)
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v
               20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti   (N)
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20
               01 21 a 20 01 23, 20 01 35   (O)         

Všetky chemikálie musia byť zabalené v originálnych čitateľných neporušených obaloch vhodných na prepravu, aby sa zabránilo ich rozbitiu, vyliatiu alebo vyparovaniu. Obaly musia obsahovať iba odpad resp. chemikáliu, ktorá je deklarovaná na obale, nie rôzne pozlievané tekutiny.

O tom, či nebezpečný odpad môže byť odobratý od občana rozhodne vyškolený zamestnanec spoločnosti Marius Pedersen. Prosíme občanov, aby sa riadili jeho pokynmi a rešpektovali jeho rozhodnutie.