Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Evidencia psov

Obec Častá ako príslušný správca dane vyrubuje daň za psa v zmysle VZN obce Častá č. 3/2012 o miestnej dani za psa z 14. 12. 2012 o miestnych daniach na území obce Častá.

Od roku 2015 daňovníci nie sú povinní uhradiť daň za psa na príslušný kalendárny rok do 31. januára príslušného kalendárneho roku!

Správca dane v priebehu roka zašle každému daňovníkovi rozhodnutie o vyrubení dane, na základe ktorého daňovník daň uhradí v lehote uvedenej v rozhodnutí.

V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 3/2012 z 14. decembra 2012 o miestnej dani za psa na území obce Častá od 1.1.2013 upravená nasledovne:

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou na území mestskej časti.
Predmetom dane za psa nie je
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Sadzba dane je za kalendárny rok:
a) 5,00 EUR za jedného psa a kalendárny rok
b) 7,00 EUR za jedného psa a kalendárny rok, ak sa jedná o psa chovaného vo viacbytovom dome
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane (t.j. keď daňovník nadobudol psa staršieho ako 6 mesiacov alebo pes dosiahol vek 6 mesiacov), a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane (t.j. pes uhynul, bol predaný alebo darovaný, nie je chovaný na území obce Častá).

Priznanie k dani za psa podáva daňovník:
pri vzniku daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti,
pri zániku daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.

Ak pri zániku daňovej povinnosti daňovník podá v stanovenej 30-dňovej lehote priznanie k dani za psa, má nárok na vrátenie pomernej časti dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Ak daňovník nepodá priznanie k dani za psa v zákonom stanovenej lehote, nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká.

Správca dane vyrubí daň rozhodnutím a vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Od dane je oslobodený pes, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba, ktorá je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu.