Zum Inhalt springen Zur linken Seitenleiste springen Zur Fußzeile springen

SŠÚ Geschichte

Školský úrad – história:

Vznik spoločného školského úradu (ďalej SŠÚ):

 • 1. Juli 2004 rozhodnutím Krajského školského úradu (ďalej KŠÚ) v Bratislave;
 • KŠÚ potvrdil obec Častú ako školský úrad.

 ;

Vytvorenie SŠÚ:

 • dohoda starostov obcí – Báhoň, Monat, Gemeinsam, Jablonec, Šenkvice a Vištuk o zriadení Spoločného školského úradu so sídlom v Častej a o ustanovení podmienok v Zmluve o zriadení SŠÚ v zmysle platnej legislatívy – Zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;

Počet škôl: 6 s počtom žiakov zo základných škôl (ďalej ZŠ) – 1405.

 • ZŠ s MŠ Báhoň, ZŠ s MŠ Budmerice, ZŠ s MŠ Častá, , ZŠ Jablonec (1. bis um 4. Studienjahr), ZŠ s MŠ Vištuk

Odborný zamestnanec SŠÚ: Mgr. Agnesa Mokráňová

Adresa: Gemeinsames Schulbüro, Hauptnr. 168, 900 89 Gemeinsam

Kontakte:

 • osobne – pondelok až piatok v čase od 7,30 tun 15,30 Wurf. alebo telefonicky – 033/6400159
 • Email: mokranova@stonline.sk, skolskyurad@obec-casta.sk

 ;

Náplň činnosti odborného zamestnanca stanovuje Zákon NR SR č. 596/200 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Odborný zamestnanec:

 • vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy,
 • kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly podľa § 13 (ŠŠI) a v oblasti školského stravovania,
 • vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov, najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok,
 • poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam.

 ;

Pri vstupe ďalších obcí do SŠÚ (od septembra) sa Zmluva o zriadení SŠÚ dopĺňala dodatkami:

 ;

[object Window] 2007: obec Dubová – ZŠ Dubová (1. bis um 4. Studienjahr) a obec Slovenský Grob – ZŠ s MŠ

 • počet škôl: 8, počet žiakov ZŠ – 1393;

[object Window] 2010: obec Vinosady (1. bis um 4. Studienjahr)

 • počet škôl: 9, počet žiakov ZŠ – 1294;

[object Window] 2013: obec Viničné (1. bis um 4. Studienjahr)

 • počet škôl: 10, počet žiakov ZŠ – 1429.

[object Window] 2014: 10 škôl, 1537 žiakov ZŠ.