Zum Inhalt springen Zur linken Seitenleiste springen Zur rechten Seitenleiste springen Zur Fußzeile springen

e-PDF 2021, e-PDF 2021, Auf dem Rückweg ins Tal wird ein leckeres Gulasch zubereitet 2021

V zmysle zákona č. 329/2018 z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čl. 1, § 4, Odds. 6 obec Častá oznamuje:

  1. e-PDF 2021
  2. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladania s ním za rok 2021

V zmysle Zákona č. 79/2015 z.z. o odpadoch § 81, bod 7, písm. j obec Častá zverejňuje údaje o komunálnom odpade v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za rok 2021:

3. Auf dem Rückweg ins Tal wird ein leckeres Gulasch zubereitet 2021- moduly 265 ein 100435