Zum Inhalt springen Zur linken Seitenleiste springen Zur rechten Seitenleiste springen Zur Fußzeile springen

Markenprotokoll

Protokoll, Auflösungen, Auszug aus Resolutionen und Audioaufnahmen aus VI. regelmäßige öffentliche Sitzung der OZ an diesem Tag statt 13.09.2023

bod č. 2 UZN-Nr. 1-VI-2023 Zriadenie návrhovej komisie

bod č. 3 UZN-Nr. 2-VI. 2023 Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva

bod č. 4 UZN-Nr. 3-VI-OZ-2023 Verejné vypočutie občanov_final

bod č. 5 UZN 4-VI-OZ 2023 Predloženie ŽoPNFP Výstavba chodníka docx

bod č. 5 UZN 5-VI -OZ 2023 Zrušenie verejného obstarávania –; „Náučný chodník Častá“ (Ul. Stefanovská)

bod č. 5 UZN 6-VI-OZ 2023 Informácia –; Zrušenie verejného obstarávania –; ,,Pumptracková dráha Častá“

bod č. 5 UZN-Nr. 7-VI-OZ 2023 Spolufinancovanie KST

bod č. 6 UZN-Nr. 8.2.-VI-OZ -2023 Úver obce na dofinancovanie projektov nadstavby ŽS a prístavby MŠ

Výpis uznesení 13.9.2023

Zápisnica z VI.OZ 13.9.2023

Tonaufnahme

Protokoll, Auflösungen, Auszug aus Auflösungen und Audioaufnahmen aus V. regelmäßige öffentliche Sitzung der OZ an diesem Tag statt 22.08.2023

Zápisnica z V.OZ 22.8.2023

bod č. 2 UZN-Nr. 1-v 2023 Zriadenie návrhovej komisie

bod č. 3 UZN-Nr. 2-v. 2023 Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva

bod č. 4 UZN-Nr. 3-v. OZ-2023 Kontrola plnenia uznesení.

bod č. 5 UZN-Nr. 4-v 2023 Informácia HK k mandátu poslanca OZ

bod č. 6 UZN-Nr. 5-V-OZ -2023 Úver obce na dofinancovanie projektov nadstavby ŽS a prístavby MŠ

bod č. 7 UZN-Nr. 6 -V-OZ-20233 Výstavba chodníka na Štefanovskej ulici

bod.č.8 UZNS č. 7 -V-OZ-2023 Ortopedicko –; traumatologická ambulancia v obci

bod č. 9 UZN-Nr. 8-v 2023 Voľba HK

bod č. 11 UZN-Nr. 9-V-OZ-2023 Verejné vypočutie občanov

Výpis uznesení V_2023

Tonaufnahme

Protokoll IV. von der ordentlichen Sitzung des Gemeinderates in Časta ab 15.06.2023

Zápisnica zo IV.OZ 15.06.2023

Výpis uznesení riadneho OZ zo dňa 15.6.2023

UZN č.1-IV.OZ 2023 ;

UZN č.2-IV.OZ 2023 ;

UZN č.3-IV. OZ.2023 ;

UZN č.4-IV.OZ-2023 ;

 ;UZN č.5-IV.OZ-2023 ;

 ;UZN č.6-IV.OZ-2023 ;

 ;UZN č.7-IV. OZ 2023 ;

UZN č.8-IV.OZ 2023

UZN č.9-IV.OZ 2023

UZN č.10-IV.OZ 2023

 ;UZN č.11-IV.OZ-2023 ;

UZN č.12-IV.OZ 2023

UZN č.13-IV.OZ 2023 ;

 ;UZN č.14-IV.OZ 2023

 ;UZN č.15-IV.OZ 2023

 ;UZN č.16-IV.OZ-2023 ;

 ;

Tonaufnahme

 ;

 ;

 ;

 ;

 ;

Protokolle und Beschlüsse des III. ordentliche Sitzung des Gemeinderats in Časta am Tag der Sitzung 18. 05. 2023 WO 18,00 Wurf. im Restaurant Stadión in Časta

Zápisnica z III.OZ/2023 zo dňa 18.05.2023

bod č. 2 UZN-Nr. 1-III OZ 2023 Zriadenie návrhovej komisie

bod č. 3 UZN-Nr. 2-III OZ 2023 Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva

bod č. 4 UZN-Nr. 3-III OZ ; 2023 Zmluva a opätovne prerokovanie členského-OOCR

bod č. 5 UZN-Nr. 4-III 2023 členske-MCK-1

bod č. 6 UZN-Nr. 5- III 2023 Änderungen und Ergänzungen Nr. 3

Príloha č. 1 ; Komisia zápisnica k ÚPN ZaD č. 3

Príloha č.2 k Uzneseniu č. 5/III/OZ/2023 –; opravená –; chyba v písaní v bode 12 v parc.č. ;

Výpis z uznesení III. OZ 2023

Tonaufnahme

 ;

 ; ; ; ; ; ; ;

Protokoll, Beschlüsse und ein Auszug aus den Beschlüssen von IX. regelmäßige öffentliche Sitzung der OZ an diesem Tag statt 20.12.2022

Zápisnica z IX.OZ 2022

Výpis uznesení IX.OZ 2022

UZN-Nr. 1-IX 2022 Zriadenie návrhovej komisie

UZN-Nr. 2-IX 2022 Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva

UZN-Nr. 3-IX 2022 Zloženie sľubu poslanca OZ Častá

UZN-Nr. 4-IX-OZ-2022 Kontrola plnenia uznesení.

UZN-Nr. 5-IX-OZ-2022 Verejné vypočutie občanov

UZN-Nr. 6-IX-OZ Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť rokovania OZ

UZN-Nr. 7-IX 2022 Doplnenie komisie obecného zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce Častá

UZN-Nr. 8 ; IX 2022 Doplnenie komisií obecného zastupiteľstva o nových členov

UZN-Nr. 9-IX 2022 Určenie ďalšieho sobášiaceho OZ Častá

UZN-Nr. 10-IX-OZ-2022 Úprava rozpočtu obce č. 3-2022_final

UZN-Nr. 11-IX-2022 Schválenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený Kameň na roky 2021 -2027 IMG_2858_Ergebnis 2030

UZN-Nr. 12-IX-OZ-2022 Zhodnotenie stavu zákonnosti VZN

UZN-Nr. 13-IX-OZ-2022 Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. ein halbes Jahr 2023 hlavného kontrolóra

UZN-Nr. 14-IX 2022 Dopravné riešenie križovatky ulíc Hlavná a Zámocká – aktualizácia spoluúčasti a dodatku k zmluve

UZN-Nr. 15-IX 2022 Informácia o priebehu stavebných prác na Základnej škole Častá, verejné obstarávanie na nového zhotoviteľa, zmluvné zabezpečenie stavebného materiálu

UZN-Nr. 16-IX-OZ-2022 MŠ

UZN-Nr. 17-IX-OZ-2022 Zmeny a doplnky územného plánu obce

Tonaufnahme