Zum Inhalt springen Zur linken Seitenleiste springen Zur rechten Seitenleiste springen Zur Fußzeile springen

Autor: Herausforderung -

Veterinárne opatrenie z dôvodu výskytu prípadu vtáčej chrípky v obci Častá –; Meldung der Anzahl der Geflügel

Die Gemeinde Častá informiert die Bürger, Monat An 05.02.2024 Regionálna veterinárna a potravinová správa v Senci (ďalej RVaPS) oznámila výskyt prípadu vtáčej chrípky v obci Častá. Z uvedeného dôvodu RVaPS Senec nariadila dňa 05.02.2024 vykonať opatrenia pri zistení a potvrdení choroby –; vtáčej chrípky. RVaPS Senec nariaďuje chovateľom hydiny a iných vtákov držaných v zajatí vykonať súpis všetkých chovov hydiny a iných vtákov držaných v zajatí v obci Častá v písomnej forme s uvedením druhu, počtu chovaných kusov a miestom chovu v obci Častá.

Na základe uvedeného žiadame chovateľov ihneď, najneskôr však do 09.02.2024 o nahlásenie uvedených informácií (druh, počet a miesto chovu) na Obecný úrad Častá e-mailom: podatelna@casta.sk alebo telefonicky na tel. Grundsätze der Vermögensverwaltung der Gemeinde Častá. 033/6495427

Prílohy:

  1. Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat –; nariadenie pre právnické a fyzické osoby obce Častá –; vtáčia chrípka 5.2.2024
  2. Formulár na evidenciu hydiny

Verejná vyhláška –; Aufruf zum Fällen / Beschneiden von Bäumen und anderen Beständen

Herausforderung -, wie. vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľnosti na odstránenie a orezy stromov a iných porastov, die die Sicherheit oder Zuverlässigkeit des Betriebs der Stromleitungen des Verteilungssystems gefährden. Ohlásenie záujmu o vykonanie prác prevádzkovateľovi vedenia, alebo priamo odstránenie a orezy stromov a iných porastov vykoná vlastník najneskôr do 30 dní od zverejnenia tejto výzvy. V prípade márneho uplynutia lehoty na ohlásenie alebo vykonanie výrubu a okliesnenia uvedenej vo výzve v zastúpení ZSD vykoná spoločnosť Davies, s.r.o.. Táto výzva zároveň predstavuje aj splnenie si oznamovacej povinnosti týkajúcej sa vstupu na Váš pozemok.

Bližšie informácie v priloženej výzve tu:

Verejná vyhláška –; Výzva na vykonanie výrubu, okliesneniu stromov v ochrannom pásme VN-VVN

Grundsteuererklärung und Hundesteuer für das Jahr 2024 ; Fälligkeitsdatum 31.01.2024

Die Gemeinde Častá warnt, Monat tun 31.01.2024 Es muss eine Grundsteuererklärung abgegeben werden.

Wenn Sie im Laufe des Jahres eine Immobilie im Katastergebiet der Gemeinde Častá besitzen 2023 (Status k 01.01.2024):
; Die Grundsteuer muss eingereicht werden (per Kauf, durch Erbschaft, durch eine Spende)
; sie haben die Immobilie verkauft, gespendet
; eine gültige Baugenehmigung wurde erteilt, Genehmigungsbeschluss, Änderung des Bauzwecks, eine kleine Struktur wurde gebaut
(Garage, Wirtschaftsgebäude)
Es ist erforderlich, eine Steuererklärung für die Grundsteuer einzureichen 31.01.2024.

Daňové priznanie sa podáva na predpísanom tlačive –; unten unter dem Text veröffentlicht, oder Sie holen es direkt im Gemeindeamt ab.

Tun 31.01.2024 Sie müssen auch eine Steuererklärung für den Hund abgeben . Die Erklärung wird vom Eigentümer abgegeben, der sich im Laufe des Jahres einen Hund angeschafft hat 2023, möglicherweise ein Hund im Laufe des Jahres 2023 Abgabe einer Steuererklärung für das Jahr. Daňové priznanie za psa sa podáva na predpísanom tlačive –; unten unter dem Text veröffentlicht oder Sie können es direkt im Gemeindeamt herunterladen.
Tlačivá v pdf formáte:

Daň z nehnuteľnosti –; bilden

Daň za psa –; bilden

Editovateľné komplet tlačivo:

DzN –; nové tlačivo od 1.9.2023 ; editovateľné