Zum Inhalt springen Zur linken Seitenleiste springen Zur rechten Seitenleiste springen Zur Fußzeile springen

Autor: Herausforderung -

Národný projekt Bezplatné dlhové poradenstvo (ďalej len „ND BDP“). ND BDP je realizovaný Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „Ústredie PSVR“) a financovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Novootvorená poradna v meste Pezinok

Tento projekt vznikol ; za účelom poskytovania bezplatnej pomoci zameranej na riešenie problémov ľudí zasiahnutých ťažkou finančnou situáciou, kde sieť poradní BDP pokrývajúcich celé územie Slovenska poskytuje ; pomoc obyvateľstvu v ekonomickej, finančnej, právnej i psychologickej oblasti.

LETÁK Pezinok

Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja –; Krug 2023 ; Forderung

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava v y z ý v a občanov na vykonanie jarnej deratizácie z dôvodu regulácie živočíšnych škodcov v období od 01.04.2023 tun 31.05.2023.

Natürliche Personen - Bürger, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch prostredníctvom oprávnených firiem disponujúcich odbornou spôsobilosťou.

Natürliche Personen - Bürger führen die Vernichtung auf Grundstücken und in Gebäuden durch, die für die Zucht von Nutztieren genutzt werden, und bei Anzeichen von Nagetieren auch in den Keller- und Erdgeschossbereichen von Einfamilienhäusern und Wohngebäuden, Natürliche Personen, Bürger, können die Vernichtung auch selbst im kommerziellen Netzwerk mit dafür vorgesehenen verfügbaren Produkten durchführen.

Weitere Informationen im Anhang:

Preventívna celoplošná deratizácia na území BSK- Krug 2023 lesen

Západoslovenská distribučná –; Unterbrechung der Stromverteilung des Tages 12.04.2023

Západoslovenská distribučná oznamuje, že v termíne 12.04.2023 Soziales und öffentliche Ordnung laden alle Bürgerinnen und Bürger herzlich zur traditionellen Veranstaltung Častofsky rínek ein 08:00Wurf. tun 15:00 Wurf. bude z dôvodov plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme prerušenie distribúcie elektriny.

Podrobné informácie o odberných miestach nájdete v prílohách.

23-02190_5100018575

20230316081236037

Optická sieť v obci Častá –; Sammlung von Daten von Bürgern

Slovak Telekom realizuje modernizáciu telekomunikačnej siete v našej obci Častá.

V dňoch od 16.3.2023 bis um 19.3.2023 Vám bude doručené tlačivo v ktorom môžete prejaviť svoj súhlas a zároveň si vybrať preferovaný spôsob ukončenia optickej prípojky pre Váš rodinný dom. V prípade ak nebudete zastihnutý, na adrese tlačivo si nájdete v poštovej schránke. Stiahnuť si ho môžete aj pod týmto oznamom.

Pre Vašu informáciu uvádzame odpovede na najčastejšie otázky obyvateľov, s ktorými sa stretávame:

  • Všetky náklady spojené s budovaním telekomunikačnej siete v rámci tejto investičnej akcie budú hradené spoločnosťou Slovak Telekom, wie.
  • Súhlas so samotnou výstavbou Vás, ako vlastníka nehnuteľnosti, nezaväzuje ku žiadnej úhrade nákladov na vybudovanie siete a optických účastníckych skriniek.
  • Súhlas Vás nezaväzuje ani ku žiadnemu budúcemu objednávaniu, alebo odberu služieb..
  • Slovak Telekom nebude dotknuté nehnuteľnosti vlastníka zaťažovať zákonným vecným bremenom. Právnym titulom na užívanie dotknutých nehnuteľností vlastníka bude výhradne udelený súhlas, pričom zo znenia súhlasu je zrejmé, že ide o súhlas podľa § 21 Odds. 15 ZEK.

Ak máte záujem o bezplatné a nezáväzné vybudovanie prípojky, vyplňte priložený dokument povinné údaje sú: meno vlastníka, adresa danej nehnuteľnosti a tel. kontakt. Tlačivo doplnené o tieto údaje môžete odovzdať na Obecnom úrade v Častej alebo zašlite naskenované e-mailom na adresu: viktor.nogli@gmail.com, prípadne poštou na adresu R. Peregrína 13, Nitra 949 01.

Termín doručenia tlačiva (súhlasu) : najneskôr DO 31.3.2023

V prípade otázok je kontaktnou osobou:

Viktor Nógli / 0904034815

V.Z. Projekcia: elkatel s.r.o.,

Výstavba: SUPTel a.s.

Investor: Slovak Telekom a.s.

Tlačivo na stiahnutie: Súhlas_pripojenie_IBV_Častá (1)

Die Gemeinde Štefanová gibt die Wahl des Hauptkontrolleurs der Gemeinde bekannt.

Obecné zastupiteľstvo v Štefanovej v zmysle ustanovenia § 18 a ods. 2 Gesetz Nr. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Uznesenia č. 1/OZ/2023 vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Obce Štefanová a určuje deň ich konania na 24.04.2023 v priestoroch Obecného úradu Štefanová.

Podrobné informácie v prílohe ⇓

→Voľba hlavného kontrolóra 2023←