Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo Obce Vinosady podľa § 18 a odst. 2 zákona SNR č 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením č.51/2019/08 zo dňa 11. decembra 2019

 vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Obce Vinosady na deň 13. februára 2020

Obecné zastupiteľstvo Obce Vinosady stanovilo rozsah pracovného úväzku hlavného kontrolóra Obce Vinosady na 20% pracovného úväzku

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra Obce Vinosady musia svoje písomné prihlášky zaslať poštou, alebo ich môžu odovzdať osobne na Obecnom úrade Vinosady najneskôr

do 31.01. 2020 do 12.00 hod.

 Všetky prihlášky na funkciu hlavného kontrolóra Obce Vinosady musia byť v zapečatenej obálke s názvom „ Prihláška na voľbu do funkcie hlavného kontrolóra Obce Vinosady“ – NEOTVÁRAŤ

 Kvalifikačné predpoklady:

– úplné stredoškolské vzdelanie /vysokoškolské vzdelanie vítané/

 Ďalšie požiadavky:

– Prax minimálne 5 rokov v oblasti samosprávy, ekonomiky alebo práva

– Znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových organizácií, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov

– Občianska a morálna bezúhonnosť

 Náležitosti prihlášky:

 Osobné údaje uchádzača – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, telefonický a e-mailový kontakt,

Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

Profesijný životopis

Písomný súhlas  so  spracovaním a zverejnením osobných údajov na účely vykonania voľby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

Prezentácia uchádzača bude trvať max. 15 min

Obecné zastupiteľstvo si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov          

Voľba je neverejná

 Vinosady dňa 11.decembra 2019

Kontakt: 033/6462308                                                              

 Mgr. Ivana Juráčková

starostka obce